Taller: Estratègies TEACCH per a l’abordatge educatiu de l’alumnat amb trastorn de l’espectre autista (TEA)

Descripció i objectius

  1. Conèixer característiques bàsiques de l’alumnat amb TEA.
  2. Comprendre aquest alumnat per poder adaptar les estratègies d’ensenyament tant a l’aula ordinària com al centre d’educació especial, la comunitat i la llar.
  3. Aprendre de quina manera s’implementen les estratègies TEACCH.

Continguts

1. Conceptualització teòrica dels TEA

1.1. Concepte de TEA
1.2. Teoria de la disfunció executiva
1.3. Altres teories a tenir en compte

2. Agrupacions de l’alumnat. Experiències

3. Introducció a la metodologia TEACCH

3.1. Limitacions de les estratègies tradicionals

4. Components de la metodologia TEACCH

4.1. Estructura física
4.2. Horaris visuals
4.3. Sistemes de treball
4.4. Instruccions visuals

5. Taller d’elaboració de material adaptat

Metodologia

  • Avaluació inicial.
  • Introducció teòrica de cada contingut.
  • Exercitació vivencial individual, per parelles i en grup.
  • Suport audiovisual.
  • Debat i intercanvi d’experiències.

Formació

Aida Sardà i José Navas

Destinataris

Personal docent d’educació infantil, primària i secundària, i altres professionals relacionats amb la pedagogia, especialment si intervenen amb alumnat amb TEA.

Calendari i horari

16 i 23 de novembre de 2013, de 9 a 14 h

Hores

10 hores

Places

25

Lloc

CEE Can Rigol

C/ Ribes de Fresser, 18-20, 08820 El Prat de Llobregat

Període d’inscripció

Del 10 d’octubre al 7 de novembre

Preu

40 €

Inscripció

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice
icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments