Fonaments del Pàdel

Descripció

El curs  permetrà que els assistents adquireixin els coneixements per introduir la modalitat de pàdel en els continguts curriculars de l’alumnat.

El curs s’estructura en 4 unitats didàctiques que faran referència a la tècnica, la tàctica, el reglament, i la metodologia i didàctica en l’ensenyança d’aquest esport. Totes les unitats didàctiques es duran a terme amb l’objectiu d’oferir als assistents, les eines i els recursos necessaris per a que puguin impartir les seves classes amb autonomia i confiança.

Les sessions s’impartiran utilitzant una metodologia activa i global on l’alumne serà el principal protagonista qui, mitjançant les seves pròpies vivències i experiències, anirà adquirint els coneixements a mesura que avancin les sessions.

Objectius

 • Identificar les accions tècniques, tàctiques i les regles bàsiques del pàdel.
 • Establir la temporització, la distribució i la freqüència dels exercicis, els jocs i les activitats d'aprenentatge del pàdel.
 • Definir els objectius, els continguts, l'avaluació, la metodologia i els recursos necessaris de la sessió, a partir de la programació general establerta, el nombre i les característiques dels participants i els mitjans materials disponibles.
 • Determinar el tipus, la quantitat i la durada de jocs, exercicis o activitats que cal realitzar en cadascuna de les fases de la sessió (escalfament, principal i de recuperació) segons els paràmetres de durada i intensitat recomanats, d'acord amb els objectius de la sessió i les progressions d'aprenentatge establertes.
 • Dissenyar i realitzar jocs, exercicis i activitats d'aprenentatge de la tècnica i la tàctica del pàdel amb correcció dels moviments, eficàcia i seguretat.
 • Controlar el nivell i la forma de participació dels usuaris durant el desenvolupament de jocs, exercicis i activitats fisicoesportives amb implements, a partir de la seva observació.
 • Relacionar les faltes o infraccions del pàdel amb la simbologia, l'actuació arbitral i les sancions corresponents, a partir dels reglaments oficials i d'altra documentació tècnica.
 • Arbitrar amb rigor i autoseguretat partits de segons els procediments establerts i els reglaments i les normatives oficials.

Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals

 • Generalitats del pàdel
 • Fonaments tècnics i tàctics
 • Metodologia i didàctica
 • Reglament

Continguts de procediments

 • Programació de sessions
 • Disseny i realització de progressions d’aprenentatge
 • Disseny i realització d’exercicis i activitats d’aprenentatge
 • Explicació i demostració de les accions tècniques i tàctiques
 • Arbitratge del pàdel

Continguts d’actituds

 • Optimització, ordre i mètode de treball
 • Compromís, participació i cooperació amb les obligacions associades al treball
 • Esperit democràtic
 • Confiança en si mateix
 • Comunicació empàtica
 • Comportament personal adequat a la situació
 • Mentalitat emprenedora i creativa en les tasques i les accions
 • Igualtat davant les diferències

Destinataris

Professorat de la Família professional d’activitats Físiques i esportives . Tindrà prioritat el professorat de l’Institut La Bastida, que ha fet la demanda de formació.

Formació: Tània González i Victor Martínez

Hores: 15 hores (10 hores presencials i 5 hores no presencials)

Calendari: 8, 15, 22 i 29 d’octubre, de 15.30 a 18 h

Lloc: Institut La Bastida
c. Santa Eulàlia, s/n (Santa Coloma de Gramenet)

Places: 12

Requisits de certificació

Assistir al 80% de les hores presencials i presentar les activitats d’avaluació (elaborar un resum de les sessions realitzades i contestar un test sobre el reglament)

* Totes les activitats d’avaluació s’hauran d’enviar abans del dia 5 de novembre a les 12 h per e-mail.

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 8 al 28 de setembre

Per Internet

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments