Estratègies TEACCH per a persones amb TEA. Ajuda’m a comprendre el meu entorn

Descripció i objectius

Conèixer característiques bàsiques de l’alumnat amb TEA
Comprendre a aquest alumnat per poder adaptar les estratègies d’ensenyament tan a l’aula ordinària com al centre d’educació especial, comunitat i llar.
Aprendre de quina manera s’implementen les estratègies TEACCH.

Continguts

1. Conceptualització teòrica dels TEA.

1.1 Concepte de TEA
1.2 Teoria de la disfunció executiva
1.3 Altres teories a tenir en compte.

2. Agrupacions de l’alumnat. Experiències

3. Introducció a la metodologia TEACCH.

3.1 Limitacions de les estratègies tradicionals.

4. Components de la metodologia TEACHH

4.1 Estructura física
4.2 Horaris visuals
4.3 Sistemes de treball
4.4 Instruccions visuals

5. Taller d’elaboració de material adaptat.

6.  Visita a les aules

7. Treball personal

Formació

Aida Sardà i José Navas

Destinataris

Personal docent d’educació infantil, primària i secundària, i altres professionals relacionats amb la pedagogia, especialment si intervenen amb alumnat amb TEA.

Calendari i horari

Divendres 17 de gener de 17.30 a 20.30 h

Dissabte 18 de gener de 9.30 a 14.00 h i de 15.00 a 17.30 h

Hores

15h (10 presencials i de 5 de treball pràctic )

Places

30

Lloc

CEE Can Rigol, c/ Ribes de fresser 18-20

Període d’inscripció

De l’11 de desembre de 2013 al 9 de gener de 2014

Preu

65 €

Inscripció

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments