El desenvolupament de l’enfocament educatiu AICLE aplicat a l’educació física mitjançant la investigació-acció

 

Descripció

L’educació física és una de les àrees que s’imparteixen en anglès en els centres que fan una aposta innovadora per millorar el coneixement i l’ús de la llengua anglesa aplicant l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE). Les especificitats de les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’educació física segons els principis de l’AICLE fan necessari oferir una formació especialitzada basada en la pràctica i la investigació per adequar els programes d’educació física en aquesta metodologia als contextos i necessitats de cada centre. Aquest curs ofereix el guiatge per dissenyar, avaluar, posar en pràctica i validar sessions d’educació física amb metodologia AICLE d’una manera pràctica i col·laborativa utilitzant la investigació-acció com a via de desenvolupament professional. És un curs de 30 hores que combina sessions presencials, a distància i de treball personal, en les quals la llengua vehicular és l’anglès. És una formació que reuneix els requisits d’activitat formativa i d’innovació reconeguda en el perfil professional d’AICLE del Departament d’Ensenyament.

Objectius

 1. Dissenyar sessions d’educació física en llengua anglesa segons els principis de l’AICLE en el marc del currículum basat en competències.
 2. Comprovar que en les sessions proposades s’assoleix la comprensió, s’incentiva la interacció oral i es desenvolupen les mateixes competències motrius que en un context de llengua materna.
 3. Reflexionar sobre el tipus de suport lingüístic que s’ha de facilitar a l’alumnat per assolir l’objectiu anterior.
 4. Aplicar els cicles d’investigació-acció per tal de validar les activitats desenvolupades durant el curs.
 5. Millorar la competència lingüística en anglès del professorat.

Continguts

 • Les especificitats de l’ensenyament de l’educació física i l’esport a través d’una llengua estrangera.
 • Les adaptacions metodològiques necessàries per ensenyar educació física amb metodologia AICLE.
 • El disseny de sessions d’educació física segons els principis de l’AICLE.
 • Els cicles de la investigació-acció com a eina de formació del professorat.

Metodologia

La metodologia que es proposa es basa en els treballs de Casey, Dyson i Campbell (2009), Coral i Lleixà (2013 i 2017), Elliot (1993 i 2007) i Zwozdiak-Myers (2012), que entenen la investigació-acció com un instrument de formació del professorat. Els punts en comú de qualsevol procés d’investigació-acció són la millora de la pràctica educativa a través de la reflexió i la indagació en els cicles de recerca en acció. El curs està format per dos cicles d’investigació-acció amb la durada prevista de 4 mesos i un total de 30 hores de formació.

Destinataris

Professorat d’educació física de primària, secundària i formació professional.

IMPORTANT Requisits d’accés al curs:

 1. Tenir el nivell B2 d’anglès (caldrà acreditació que s’haurà d’enviar escanejada a icecursos@ub.edu ).
 2. Estar en actiu en un centre docent per poder portar a la pràctica els aprenentatges de la formació.
 3. Tenir coneixements previs bàsics de l’ensenyament de l’EF en anglès.

Formador

Dr. Josep Coral
Josep.Coral@uab.cat
https://www.researchgate.net/profile/Josep_Coral/contributions
https://uab.academia.edu/JosepCoralMateu

Hores: 30 hores (15 presencials i 15 de treball personal i/o realització de tasques a distància).

Calendari i horari

La part presencial del curs es fa els dimecres de 17.15 a 20.15 h

El calendari de sessions presencials és: 18 d’octubre; 8 i 22 de novembre de 2017; 17 i 31 de gener de 2018.

El procés de validació de les tasques en els centres educatius es fa en els mesos de novembre i desembre de 2017 i gener de 2018.

La data límit per al lliurament de les sessions validades i les conclusions finals dels cicles d’investigació-acció és el 14 de febrer de 2018.

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula a determinar.

Requisits de certificació

 • Demostrar un 80 % d’assistència a les sessions presencials.
 • Completar satisfactòriament les tasques encomanades.
 • Completar el qüestionari de satisfacció.

Places: 25

Preu: 80 €

Període d’inscripció: del 5 de setembre al 13 d’octubre de 2017

Inscripció per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments