Activitats i experiències per una ciència comprensible

9001390011 BLOC DE QUÍMICA
9001400011 BLOC DE FÍSICA

Descripció i objectius

Amb aquest curs es volen fer un seguit d’experiments i activitats per mostrar d’una forma entenedora els conceptes bàsics que els alumnes de primària han d’assolir dins del coneixement del medi natural, i en particular en el camp de la física i la química.

Continguts

QUÍMICA (10 h)

1. Identificació i usos dels diferents aparells de laboratori per mesurar masses i volums de sòlids, líquids i gasos. Densitat i flotabilitat.

2. Observació dels canvis d’estat i relació amb la temperatura. La temperatura de fusió i ebullició com a criteri de puresa: classificació de substàncies pures i mescles.

3. Experiències de separació de mescles: imantació, decantació, filtració, evaporació i destil·lació.

4. Observació d’algunes reaccions químiques: descomposició tèrmica, electròlisi, precipitació, oxidació, combustió...

5. Utilització de models per interpretar els fets observats anteriorment.

FÍSICA (10 h)

1. Observació de forces elèctriques i magnètiques. Materials elàstics i plàstics. Mesura de les forces.

2. Estudi de les màquines: pla inclinat, politja, bicicleta.

3. Estudi de la càmera fosca. Inici en l’ús de la càmera fotogràfica.

4. Experimentació de la transmissió del so en els diferents medis. Valoració del soroll i la contaminació acústica.

5. El corrent elèctric a la vida quotidiana. Producció de corrent elèctric. Fonts d’energia.

Metodologia

La formació tindrà com a element principal de partida les experiències. Volem incidir en l’actualització científica i didàctica i la millora de la tasca docent, i aprofundir en el coneixement de la matèria.

Formació

Esteban Pérez-Rendón i Eulalia Albaladejo

Destinataris

Mestres de primària i estudiants de la Facultat de Formació de Professorat

Calendari i horari

Química: dimarts 4, 11, 18 i 25 de febrer, de 18 a 20.30 h  

Física: dimarts 4, 11, 18 i 25 de març, de 18 a 20.30 h  

Hores

10 hores per cada bloc (física i química)

Es poden fer els dos blocs o un de sol

Places

25

Lloc

Universitat de Barcelona. Campus de Mundet

Període d’inscripció

Del 5 de desembre de 2013 al 20 de febrer de 2014

Preu

35 € cada bloc

Inscripció

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments