Treball cooperatiu. L’avaluació dels aprenentatges

Presentació

El  treball cooperatiu fa que els alumnes treballin i aprenguin de forma conjunta, que estableixin relacions socials positives entre ells, i que cadascú se senti responsable de la feina que fa.

L’avaluació, punt important i bàsic, regula els aprenentatges i potencia el treball en equip.

Objectius

 • Aprendre la metodologia del treball cooperatiu.
 • Conèixer i utilitzar les tècniques cooperatives.
 • Avaluar tenint presents els fonaments bàsics de la metodologia cooperativa.
 • Conèixer diferents tècniques per avaluar.

Continguts

1. Avaluació inicial i tècniques de cohesió

2. Àmbits de la implementació del treball cooperatiu:

 • Cohesió de grup
 • Treball en equip com a recurs per ensenyar
 • Treball en equip com a contingut per ensenyar

3. El mestre: canvi de rol, dinamitzador, coordinador, etc.

4. Organització de l’aula:

 • Distribució de l’alumnat en grups heterogenis de base
 • Altres agrupacions

5. Organització del grup:

 • Objectius
 • Càrrecs

6. Avaluació, estratègies i eines:

 • Avaluació del grup cooperatiu
 • Avaluació formativa
 • Avaluació qualificadora- acreditativa
 • Avaluació formadora

7. Instruments que afavoreixen l’avaluació:

 • Compartir objectius
 • Carpeta d’aprenentatge
 • Rúbrica
 • Coavaluació

Metodologia de treball

Entre els membres del grup fem servir una metodologia i una dinàmica cooperativa: debatem, contrastem, fem posades en comú i posem en pràctica el que hem après.

Professorat: Isabel Almecija, Olga Gil i Esther Reynals

Destinataris:  professorat d’infantil, primària i secundària

Places: 25

Lloc:  Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I. Aula 1105

Durada:  30 hores (20 de presencials i 10 en concepte de treball personal)

Calendari: Tots els dimarts del 27 de gener al 17 de març de 2015, de 18 a 20.30 hores

Preu: 70 euros

Període d’inscripció:  del 18 de novembre de 2014 al 22 de gener de 2015

Per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments