Ensenyament i aprenentatge de la llengua oral des d'una perspectiva comunicativa, funcional i interactiva: la metodologia conversacional

Descripció

El curs es planteja com una presa de contacte amb una forma d'entendre  la llengua oral, en el marc de les competències lingüístiques al llarg de tot l'ensenyament obligatori, que implica considerar el seu ensenyament i aprenentatge de manera sistemàtica en totes les matèries, seguint la metodologia conversacional, i posant èmfasi en els aspectes pragmàtics.

Objectius

1. Compartir una visió funcional, interactiva i constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua oral

2. Reflexionar sobre la llengua oral des d'una perspectiva competencial

3. Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'ensenyament i aprenentatge de la llengua oral transversals i transdisciplinars 

4. Promoure actituds de respecte i col·laboració entre els participants

5. Compartir experiències de bones pràctiques en relació a la llengua oral

6. Promoure la reflexió i l'avaluació de la pròpia pràctica en l’àmbit de la llengua oral

7. Compartir una Escala per VAlorar l'Ensenyament i l'Aprenentatge de la Llengua Oral a l'Escola (EVALOE)

Continguts

Primera sessió:

-Exploració de coneixements previs i expectatives en relació a la formació

-Perspectiva interactiva, funcional i constructivista de la llengua oral

Segona sessió:

-Metodologia conversacional / treball cooperatiu / treball per projectes

Tercera sessió:

-Tipus d’activitats de llengua oral (monogestionades, plurigestionades, formals, informals, conversa exploratòria, conversa en petit grup)

-Experiències pràctiques de treball de la llengua oral a l'aula

Quarta sessió:

-Tipus de textos orals. Activitats vinculades a diferents matèries, assignatures i competències (matemàtiques, llengua, educació física, educació artíctica)

Cinquena sessió:

-Avaluació de la llengua oral: Escala de valoració de l'ensenyament i l'aprenentatge de la Llengua Oral a l'Escola (EVALOE)

-Valoració del curs

Metodologia

Visió funcional, interactiva i constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua oral.

Formació: membres del GT GRILLO de l’ICE UB

Destinataris: professorat de primària, secundària i batxillerat.

Calendari i horari:  29 i 30 de juny; 1, 2 i 3 juliol de 2015, de 16 a 20 h

Hores: 20

Places: 25

Lloc: Aula 1206. Edifici de Migdia I. Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.      

Preu: 70 €

Període d’inscripció

Del 4 de maig al 18 de juny

Inscripció

Per Internet:  curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es podran utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments