Comunicació i moviment espontani. L’expressió de l’organisme en l’educació (nivell II)

Descripció

L’interès d’aquesta proposta teoricopràctica és que cobreixi un buit molt important en la formació de mestres i educadors quant a la comprensió integradora de l’estructura i la naturalesa de l’ésser humà.

 Des d’aquesta comprensió podem apropar-nos d’una manera més respectuosa i adequada a les necessitats educatives de la infància i de l’adolescència. Una altra novetat d’aquesta proposta és que integra un treball d’experimentació, d’observació i de comprensió de qui participi en la formació.

Aquest segon nivell respon a la demanda dels participants que ja han fet el primer nivell i volen aprofundir en el treball fet i explorar amb més profunditat les possibilitats educatives que aporta el Seitai.

Objectius generals

 • Comprendre i aprofundir l’observació del moviment espontani que integra la dimensió orgànica, psíquica, física i energètica.
 • Aprofundir en l’anàlisi dels models socials, culturals, psicològics, afectius i motrius que s’ofereixen separadament.
 • Reconèixer i aprofundir el que afavoreix o limita la pròpia espontaneïtat i com aquesta mirada integradora ens aporta un respecte al moviment espontani de les altres persones en els contextos relacionals i educatius.    

Objectius específics

 • Conèixer l’estructura del moviment espontani en els éssers vius.
 • Donar estratègies per conèixer, recuperar i cultivar l’expressió del moviment espontani en els participants.
 • Créixer i desenvolupar la força interior o força vital que cada ésser humà té.
 • Millorar la comunicació i potenciar l’expressió pròpia de cadascú en l’educació.

Continguts

Contingut teòric: aprofundiment del primer nivell

1. L’estructura del moviment espontani en els éssers vius. Recuperació del seu valor en l’educació
2. La comunicació i potenciació de l’expressió pròpia en el context de la relació i en el context educatiu
3. La comprensió de la naturalesa humana a través de les etapes de creixement i maduració. El respecte pels processos de vida a l’educació d’avui
4.  La salut com a cultura

Contingut pràctic: aprofundiment del primer nivell

1. Aprofundiment del coneixement de Seitai (naturalesa humana i vida de l’organisme): katsuguen undo i yuki
2. Estratègies per conèixer l’expressió del moviment espontani i aprofundir en la seva interpretació en els contextos educatius
3. Diàleg intern entre conscient educat i conscient espontani. Observació de com és aquest diàleg en els contextos educatius en cadascú de nosaltres i en cada criatura i atendre a com generem contextos on es respecti el moviment espontani
4. Creixement i desenvolupament  de la «força interior» o «força vital» que cada ésser humà té
5. Pràctiques pedagògiques inspirades en el respecte al moviment espontani i al procés vital de criatures i adolescents
6. Aplicació en el context educatiu professional

Durada

80 h (50 h presencials i 30 h de treball autònom)

Les 50 hores presencials són teòriques, pràctiques i vivencials. 
Les 30 hores de treball autònom s’han de dedicar a l’observació, a buscar l’expressió del moviment espontani en la vida quotidiana, a experimentar les pràctiques que es fan en el curs i a presentar un treball des de la sensibilitat de cadascú.

Calendari i horari

Les sessions es repartiran entre febrer, març i abril de 2014:

 • divendres 14 i dissabte 15 de febrer
 • divendres 28 de febrer i dissabte 1 de març
 • divendres 14 i dissabte 15 de març
 • divendres 28 i dissabte 29 de març
 • divendres 4 i dissabte 5 d’abril

Divendres de 18 h a 21 h. Campus de Mundet

Dissabtes de 10 h a 14 h i de 15 h a 18 h. Escola Espaidó de Barcelona

Destinataris

Mestres de qualsevol etapa educativa, educadors, professionals que tinguin cura de criatures i joves, i mares i pares amb l’interès d’aprofundir l’acompanyament dels seus fills.

Places

25 places

Lloc

Divendres: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.

Dissabtes: Escola Espaidó de Barcelona (C/ Sant Guillem, pral. 2a)

Formació

Magda Barneda. Mestra diplomada i formadora en Comunicació i moviment espontani.
Coordinadora: Dra. Remei Arnaus. Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat de Pedagogia de la UB.

Observacions

Cal portar un recanvi de mitjons i mocador

Període d’inscripció*
Del 10 de gener al 6 de febrer

*Només es poden matricular a aquest nivell II les persones que hagin fet el nivell I

Preu

200 €

Inscripció

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació sobre les inscripcions

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Informació en relació amb el contingut del curs: (info@espaido.com)

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments