Avaluació de les competències professionals, personals i socials. Serveis socioculturals i a la comunitat

Descripció

Curs adreçat a professorat de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat per desenvolupar un model curricular orientat a l’assoliment de les competències professionals, personals i socials establertes en el currículum.

Objectius

  1. Relacionar el concepte de competència professional, personal i social amb els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts al currículum.
  2. Relacionar els resultats d’aprenentatge de la programació didàctica amb les activitats d´ensenyament-aprenentatge proposades i identificar-ne la competència desenvolupada.
  3. Relacionar l’avaluació de les activitats d’ensenyament-aprenentatge amb l’assoliment de les competències professionals.

Continguts

  1. Les competències professionals, personals i socials: concepte i integració en la programació didàctica.
  2. L’ avaluació de les competències: concepte, metodologia i instruments

Activitats

  1. Formular objectius competencials avaluables
  2. Elaborar criteris d’avaluació i indicadors del grau d’assoliment en relació als resultats d’aprenentatge.
  3. Planificar una avaluació dinàmica i compartida.
  4. Dissenyar l’avaluació final de la competència a partir de les avaluacions específiques de les activitats d´ensenyament-aprenentatge.

Les persones participants han de portar la programació d’una unitat formativa per a realitzar les activitats previstes al curs.

Cal portar ordinador personal

Destinataris:  Professorat de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat

Hores: 30 hores,  25 són presencials i 5 no presencials, que es destinaran a completar una fitxa que reculli el que s’ha treballat en les activitats

Requisits de certificació: Assistir al 80% de les hores presencials i el lliurament del treball encomanat

Calendari i horari: 3, 4, 5, 6 i 7 de juliol de 2017, de 16 a 21 h

12 de juliol, data límit per lliurament del treball

Places: 25

Formadora. Rosa Andreu

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 10 de maig al 5 de juny de 2017

Per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments