Actualització bàsica en les cures infermeres

Descripció

Curs que proporcionarà els coneixements bàsics per planificar la docència del  Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’infermeria, especialment  al professorat que tinguin poca experiència dintre de l´àmbit de les cures infermeres.

Objectius

Proporcionar la formació bàsica en cures infermeres per desenvolupar les competències que tenen els auxiliars d’Infermeria.

Continguts

Els continguts s’han dividit en tres blocs:

BLOC 1. Fonaments teòrics i metodològics/ Documentació sanitària (4 hores)

 • Descriure les etapes del procés infermer
 • Enumerar diferents llenguatges infermers
 • Identificar les característiques principals de la història clínica informatitzada d’atenció primària i de l’atenció hospitalària. 
 • Identificar els recursos d’aprenentatge que proporcionen les TIC a professionals, pacients i cuidadors

Professorat:  Dra. Marta Romero, Adrià Almazor.

BLOC 2. Cures bàsiques infermeres  (14 hores)

 • Treballar el recolzament psicosocial al malalt. Gestió de les emocions
 • Identificar els aspectes bàsics de la higiene del medi hospitalari control de la infecció.
 • Identificar els diferents tipus de mostres microbiològiques i els sistemes de recollida i de conservació
 • Descriure les normes generals de l’alimentació saludable i les recomanacions dietètiques específiques segons les patologies
 • Conèixer les cures bàsiques infermeres que requereixen les persones segons els diferents trastorns de salut i la seva família.
 • Conèixer les diferents tècniques i procediments relacionades amb el tractament de les principals malalties.
 • Conèixer les proves exploratòries i diagnòstiques més freqüents utilitzades a la pràctica clínica sanitària.

Professorat: Dra. Montse Puig, Dra. Teresa Lluch, Raúl Sancho, Dra. Anna Falcó, Miguel Angel Hidalgo, Eva Guix, Dr. Jordi Galimany.                       

BLOC 3. Cures infermeres específiques segons les situacions de salut (7 hores)

 • Infermeria obstètrica-Ginecològica:
  • Conèixer les cures bàsiques infermeres dintre de l’atenció integral primària o especialitzada respecte a la salut sexual, reproductiva i maternal de la dona.
 • Infermeria Medico-Quirúrgica
 • Aspectes bàsics en les cures infermeres al malalt amb trastorns de salut greus i crítics
 • Aspectes bàsics en les cures infermeres al malalt quirúrgic.

Professorat: Dra. Carme Terre, Dra. Carmen Moreno, Catalina Rodríguez.

Cronograma

Metodologia

1.-Classes magistrals

2.-Seminaris/ tallers: Primers auxilis, cura de nafres i ferides, gestió de les emocions.

Destinataris

Professorat de la Família de Sanitat, en especial els que imparteixen el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria

Coordinació del curs: Dra. Carmen Moreno

Calendari i horari: del 3 al 7 de juliol de 2017, de 9 a 14.30 h

Hores: 25 hores

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials  Especificar si cal un treball personal

Places: 30 places

Lloc

Escola Universitària d'Infermeria (Campus de Bellvitge)

Feixa Llarga, s/n

08907 L'Hospitalet Llobregat

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 10 de maig al 5 de juny de 2017

Per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments