Iniciativa Emprenedora: el projecte i altres factors clau per al seu ensenyament

Introducció

Aquest curs pretén mostrar als professors assistents els enfocaments actuals de l’educació per a l’emprenedoria, fonamentats en la generació de noves oportunitats i en el fet d’aprendre a impulsar-les i executar-les a l’aula, tot seguint la guia del módul professional “Empresa i Iniciativa Emprenedora”.

Es combina la formació en aspectes bàsics de l’emprenedoria i l’economia  amb els instruments per aprendre a involucrar els estudiants en la cultura de l’emprenedoria, entesa com una competència per a la vida professional en sentit ampli, perquè sigui més present a les aules.

L’adquisició d’aquestes competències i habilitats, com ara el desplegament de la iniciativa personal, la creativitat, la facilitat per a la comunicació, la capacitat per assumir riscos i responsabilitats o la flexibilitat i la capacitat per treballar en equip, poden millorar el perfil professional i les perspectives d’ocupabilitat laboral en un futur dels joves.

Objectius

L’objectiu del curs és, doncs, introduir el professorat  en l’ensenyament del módul professional “Empresa i Iniciativa Emprenedora”, a més, mostrar-los la seva possible utilització com a eina d’aprenentatge dels alumnes. Es pretén, doncs:

 • Incentivar la generació d’idees d’emprenedoria basades en la innovació.
 • Incentivar que els alumnes treballin sobre les seves idees innovadores per transformar-les en un projecte.
 • Propiciar que els alumnes aprenguin a utilitzar eines i conceptès útils , econòmics i de gestió, per materialitzar una idea d’emprenedoria.

Competències

Un cop finalitzat el curs, el professorat ha de poder:

 • Entendre el marc lògic de pensament i acció  –model I4i– i com pot ser ensenyat i aplicat pels emprenedors.
 • Conèixer les característiques del perfil de l’emprenedor i de la figura de l’empresari
 • Comprendre l’emprenedor i la mentalitat emprenedora.
 • Reconèixer aspectes clau dels procesos i continguts de l’ensenyament en organització i gestió.
 • Valorar les aportacions de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) (project based learning, PBL) i d’altres mètodes experiencials fonamentats en l’acció.
 • Comprendre en profunditat les àrees de continguts específics relacionades amb l’ensenyament per l’emprenedoria i l‘economia

Continguts

DIA 1   EL VALOR D’EMPRENDRE . COM FOMENTAR L’EMPRENEDORIA A L’ESCOLA

 • Emprenedoria a l’Escola.  Preparar els ciutadans del s XXI.
 • Ensenyament i aprenentatge de l’emprenedoria
 • Pensament i acció: I4i   Initiate-Incubate-Implement-Improve
 • Creativitat i generació d’idees
 • Diferents entorns per l’emprenedoria: social, familiar, corporatiu, tecnològic,…
 • Pràctica: LEGO Serious Play «Field of Stars». Generació d’idees

DIA 2    ELS PROJECTES COM A MOTOR DEL CANVI ECONÒMIC I SOCIAL

 • L’entorn econòmic I social del s XXI . VUCA: Volatile-Uncertain-Complex-Ambiguous
 • Trets característics de la gestió de projectes
 • Aspectes econòmics clau d’un projecte
 • El valor social dels projectes
 • Pràctica: «From Flash to Cash». Project Model Canvas

DIA 3   IMPACTE SOCIAL DEL PENSAMENT EMPRENEDOR

 • Pensament de dissenyador (Design Thinking)
 • Avaluació d’oportunitats i construcció del concepte
 • Fonaments de la Gestió Ágil en la realització dels projectes: Adaptabilitat, Mesura, Millora Continua
 • Execució i control del pla: temps, cost, recursos, qualitat, contingències i riscos
 • La Responsabilitat social de les organitzacions: aspectes essencials dels projectes de desenvolupament sostenible
 • Elements de la memoria del projecte emprenedor
 • Les Finances Ètiques
 • Pràctica: «Stop Food Waste»  Canvas de Proposició de Valor

DIA 4   HABILITATS PER L’ORGANITZACIO i GESTIÓ

 • Importància de la comunicació i el màrqueting en l’emprenedoria
 • Les 4 C: comunicació, col·laboració, coordinació, cooperació
 • Organització i Responsabilitats
 • Tècniques bàsiques de gestió administrativa
 • Pràctica “Future Pocket Wallet”    Estructura de desglosament de tasques (EDT)   Eina Marc Lògic

DIA 5   EL PROJECTE I EL PLA D’EMPRESA

 • Aprenentatge basat en projectes (ABP) (project based learning, PBL)
 • Les 6 A’s del PBL: Authenticity, Academic rigor, Adult connections, Active exploration, Applied learning, Assessment practice
 • Disseny i Preparació d’un Pla d’Empresa
 • Habilitats comunicatives: presentació i defensa de la idea
 • Capacitat de síntesi i convicció: aprenent de la feina feta
 • Avaluació i valoració del projecte emprenedor.
 • Pràctica « Giving Voice to Values»  Pitch Elevator . One Page Presentation

Metodologia

Totes les sessions es desenvolupen de la mateixa manera: una part d’explicació de continguts i una segona part d’aplicació d’aquest continguts per part dels assistents, mitjançant tallers i altres dinàmiques. Les parts pràctiques estan preparades i dirigides amb aprenentatge basat en projectes (ABP), i se n’assegura l’aplicabilitat en l’entorn real amb eines i mètodes contrastats per la seva eficàcia, com els descrits als continguts.

Formació: Pere Juárez

Avaluació: avaluació continuada de les pràctiques realitzades.

Bibliografia

 • Entrepreneurial Education: A Guide for Educators. Comissió Europea, 2013.
 • Disciplined Entrepreneurship : 24 steps to a succesful startup. Wiley, 2013.
 • What is PBL  Project Based Learning ?   BIE  Buck Institute for Education.

           http://www.bie.org/about/what_pbl

 • LEGO Serious Play Method.   LEGO Education.

          http://www.lego.com/es-es/seriousplay/

 • Designpedia :  80 herramientas para construir tus ideas. ;LID 2014
 • Test d’autodiagnosi de capacitats emprenedores.

Hores: 30 hores. 20 presencials i 10 de treball personal

Calendari i horari: 15, 22 i 26 de juny;  4 i 10 de juliol de 2017, de 16.00 h a 20.00 h

Places: 30

Lloc: UB   ICE

Destinataris: professorat de Formació i Orientació Laboral

Integració “ Iniciativa Emprenedora” en el Mòdul Professional “Empresa i Iniciativa Emprenedora”

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 10 de maig al 5 de juny de 2017

Per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments