Com flippejar una classe en FP!

Descripció

En aquest taller es proposa aplicar la modalitat de classe inversa (flipped classroom) a qualssevol ensenyament. Es mostraran diversos recursos, com ara vídeos que podem trobar a la xarxa o que vulguem confeccionar nosaltres.

Les persones que participin en aquest curs hauran de construir propostes d’activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després d’identificar-los i analitzar-los en funció de les matèries i els nivells educatius en els quals treballen, amb la finalitat última d’experimentar amb aquesta modalitat a l’aula.

Objectius

 • Conèixer el model de classe inversa (flipped classroom) i les seves diferents adaptacions, i també els seus avantatges i inconvenients.
 • Analitzar el rol del professorat i el paper de l’alumnat.
 • Analitzar experiències d’èxit realitzades amb aquesta metodologia.
 • Experimentar amb les aplicacions i els continguts educatius digitals. (Kahhot i altres eines de gammificació)
 • Crear un vídeo sobre la unitat didàctica escollida a través d’un editor de vídeo (Camtasia Studio, Debut, Screencast-O-Matic i Moovly).
 • Estructurar una unitat didàctica mitjançant la metodologia de la classe inversa.
 • Realitzar itineraris d’aprenentatge a través de Lessons Plans de (symbaloo)  
 • Elaborar un projecte de classe inversa orientat a un tema curricular.
 • Dissenyar una rúbrica d’avaluació de l’activitat proposada.
 • Elaborar rúbriques a través de CoRubrics de Google Site

Continguts

Sessió 1:

 • El model de classe invertida o flipped classroom: concepte, àmbits d’aplicació, avantatges i inconvenients
 • Planificació d’una activitat formativa per aplicar-hi el model de classe inversa

Sessió 2:

 • Cerca de fonts disponibles a la xarxa, anàlisi dels materials trobats i adaptació d’aquests materials, si cal, per a la classe inversa que es prepararà
 • Experimentació amb les eines de generació de continguts per a la realització de materials multimèdia propis
 • Creació d’un petit vídeo tutorial i un qüestionari sobre una unitat didàctica.

Sessió 3:

 • Redissenyar d’una activitat proposada amb els recursos treballats sobre classe inversa.
 • Recopilació dels recursos en el webmix Symbaloo.

Sessió 4:

 • Elaborar un itinerari d’aprenentatge a través de Lesson Plans de Symbaloo.
 • Disseny de l’avaluació de l’activitat a través de rúbriques.
 • Elaborar rúbriques a través de CoRubrics de Google Site.

Cal que les persones que assisteixin al curs, portin ordinador portàtil i uns auriculars amb micro.  

Formació: Josep Farreny Vilar

Destinataris

Professorat interessant en experimentar en la metedologia Flipped Classroom i metotodologies actives d’aprenentatge.

Calendari i horari

3, 4, 5 i  6  de juliol de 2017, de 9 a 14 h. El dia 12 serà el últim dia de termini per presentar el treball personal

Hores: 25 hores (20 hores presencials + 5 hores de treball personal)

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les sessions i la realització de les tasques no presencials elaborant material sobre la unitat didàctica a treballar durant el taller.

Places: 20

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 10 de maig al 5 de juny de 2017

Per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments