Avaluació formadora i avaluació dels resultats d’aprenentatge

Descripció

El curs  permetrà un espai de reflexió sobre les possibilitats que l’avaluació formadora pot oferir per millorar l’avaluació i qualificació dels resultats d’aprenentatge.

Objectius

Concretar els diferents significats del terme avaluació i disposar de diferents marcs teòrics que donin suport a diferents modalitats i instruments d’avaluació, així com a diferents estratègies de comunicació amb l’alumnat en relació amb els resultats d’aprenentatge i als criteris d’avaluació.

Analitzar l’adequació dels instruments d’avaluació convencionals, transformant-los, si cal, i integrant-los a la programació dels mòduls.

Continguts

  1. Avaluació formadora de Jorba i Sanmartí, adaptació dels nivells competencials de Miller, capacitats clau i model de ciència escolar de la UAB. Exemples
  2. Instruments d’avaluació enfocats a resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
  3. Requisits per elaborar preguntes competencials. Resolució de casos pràctics
  4. Instruments de comunicació professorat-alumnat en relació amb els resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació. Exemples

Caldrà que les persones que participin al curs portin el currículum d’un mòdul, la programació i altres materials disponibles.

Formadora:  Antònia Via, professora de cicles formatius

Destinataris

Professorat de cicles formatius. Tindrà preferència el professorat de l’Institut Baix Camp de Reus

Hores

20 hores: 15 són presencials i 5 no presencials, que es destinaran a  la realització d’un treball 

Requisits de certificació

Assistir al 80 % de les hores presencials i el lliurament lliurament d’un treball  que consistirà en  definir la qualificació d’una unitat formativa prenent com a base la qualificació dels resultats d’aprenentatge i dels criteris d’avaluació (o altres) i a elaborar els instruments d’avaluació corresponents, tenint com a referència l’avaluació formadora.

Calendari i horaris: 27, 28, i 30 de juny de 2016, de 9 a 14 h

Places: 25

Lloc: INS Baix Camp. Reus

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 2 al 26 de maig de 2016

  • Per Internet: Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments