Integració de sistemes d’automatització industrial

Descripció

Aquest curs està adreçat a professorat de formació professional de l’àrea d’automatització industrial. En el cas de la integració de sistemes, és convenient orientar la docència al voltant de casos concrets, desenvolupant algun projecte que incorpori la majoria de continguts del mòdul professional, a fi de no considerar cadascuna de les unitats formatives com a compartiments estancs sinó com un conjunt d’elements interrelacionats on els uns depenen dels altres. Disposar d’una bona documentació i de processos i protocols per dur a terme la instal·lació i posada en marxa d’equips automàtics de petit, mitjà o gran abast, són els elements clau per a l’èxit en la consecució d’un procés d’ensenyament-aprenentatge de qualitat. No s’aprèn només escoltant: quan realment es produeix aprenentatge és quan es fa. La premissa del curs és, doncs, per resumir, learning by doing, aprendre fent.

Objectius

En finalitzar el conjunt d’activitats, els participants seran capaços de:

 • Disposar d’instruments i recursos per programar els continguts de la matèria de manera ordenada.
 • Conèixer les fonts d’informació per obtenir projectes amb els quals treballar.
 • Planificar el seguit de tasques que cal desenvolupar per dur a terme una instal·lació automatitzada.
 • Seguir unes normes de seguretat, uns protocols de treball i una metodologia ordenada.
 • Explicar la manera de programar l’assignatura.
 • Fer una simulació de macroprogramació d’alguna de les parts.

Continguts

 • Documentació en un projecte
 • Seguretat: riscos i perills i manera de minimitzar-los
 • Proveïment i gestió de materials
 • Planificació d’execució de muntatge
 • PLC, sensors i actuadors. Tècniques normatives de muntatge
 • Interpretació de documentació tècnica
 • Mètodes docents per desplegar els elements curriculars
 • Programació de continguts
 • Avaluació de resultats d’una instal·lació i de l’aprenentatge dels estudiants

Metodologia

El curs té una part expositiva i una part de treball dels assistents. Es desenvolupen diferents parts dels continguts en una fórmula docent mixta: es van proposant diferents situacions i es demanen possibles solucions, de manera que tothom disposi de les més variada visió sobre cada punt desenvolupat.

Formador: Joan Domingo Peña

Destinataris: Professorat de les Famílies d’electricitat i electrònica i d’ instal·lació i manteniment.

Hores:  20 hores

Calendari:  7, 8, 9, 10 i 11 de juliol  de 10 a 14 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.  Palau de les Heures. Aula 03

Places:  25

Requisits per a la certificació:

Assistir al 80 % de les hores presencials del curs i fer les activitats pràctiques proposades

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 21 de maig al 4 de juny

Per Internet

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments