Qüestionari d’avaluació CESC (conducta i experiències socials a classe). Eina de detecció i prevenció de l’assetjament entre iguals

Presentació

Les situacions de violència a les aules ens plantegen un repte professional però alhora també una qüestió ètica. Davant d’un problema com aquest és molt difícil tenir una posició mínimament objectiva, donat que aquestes conductes s’acostumen a donar en espais i moments en els quals el docent no hi és present o té una informació parcial de les coses que han passat.

El Departament d’Educació ha posat a la nostra disposició un protocol d’intervenció que ens dona les eines per treballar aquests casos. Dins d’aquesta proposta d’intervenció, cal veure quina és la situació del grup classe.

En aquest curs veurem una eina que ens pot ajudar molt a objectivar les situacions i a prendre mesures específiques per intervenir-hi de manera individual i de grup.

Objectius

  • Establir un marc conjunt de referència pel que fa a l’assetjament entre iguals.
  • Aprofundir en els processos de recollida d’informació i la seva posterior anàlisi en les situació d’assetjament.
  • Treballar de manera pràctica el qüestionari CESC (conductes i experiències socials a classe).

Continguts

  • Conceptes clau per comprendre la violència entre iguals
  • Treball conjunt sobre el CESC. Estudi de casos
  • Revisió del Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals
  • Presa de decisions dirigit a la intervenció en el centre educatiu

Metodologia

Es treballaran, de manera conjunta amb tots els participants, els conceptes teòrics i el procés d’intervenció en les situacions de possible assetjament a partir de casos pràctics, amb la finalitat que els professionals puguin aplicar aquesta eina de detecció i intervenció en les diverses situacions que es produeixen en els centres educatius.

Destinataris 

Mestres de primària, psicopedagogs i psicopedagogues d’EAP, i orientadors i orientadores.

Formadora

Silvia Martínez. Psicòloga, assessora psicopedagògica dels equips d’assessorament psicopedagògic de Rubí i de Sant Martí (Barcelona).

Calendari i horari 

Dies 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre, i 6, 13 i 20 de novembre de 2019, de 17.30 a 20 h

27 de novembre de 2019, de 17.30 a 19.30 h

Hores

Se certificaran 30 hores (22 hores presencials + 8 de treball personal)

Requisits de certificació

Assistència el 80 % de les sessions i realització de les tasques i els treballs orientats per la formadora.

Places: 25

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Preu: 95 euros

Període d’inscripció: del 5 al 27 de setembre de 2019

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments