La conversa per impulsar la competència comunicativa en llengua oral

Descripció

El curs es planteja com una presa de contacte amb una forma d'entendre la llengua oral seguint la metodologia conversacional i en el marc de les competències lingüístiques al llarg de tot l'ensenyament obligatori. Aquesta orientació implica considerar el seu ensenyament i aprenentatge de manera sistemàtica en totes les matèries i posant un èmfasi especial en els aspectes pragmàtics i argumentatius.

Objectius

1. Compartir una visió funcional, interactiva i constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua oral

2. Reflexionar sobre la llengua oral des d'una perspectiva competencial

3. Analitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'ensenyament i aprenentatge de la llengua oral transversals i transdisciplinars 

4. Promoure actituds de respecte i col·laboració entre els participants

5. Compartir experiències de bones pràctiques en relació amb la llengua oral

6. Promoure la reflexió i l'avaluació de la pròpia pràctica en l’àmbit de la llengua oral

7. Conèixer eines per a la reflexió de l’ensenyament de la llengua oral: l’Escala per VAlorar l'Ensenyament i l'Aprenentatge de la Llengua Oral a l'Escola (EVALOE) i rúbriques específiques.

Continguts

rimera sessió:

-Exploració de coneixements previs i expectatives en relació amb la formació

-Perspectiva interactiva, funcional i constructivista de la llengua oral. La perspectiva competencial.

Segona sessió:

-Revisió de metodologies que promouen el progrés en llengua oral: metodologia conversacional, treball cooperatiu, treball per projectes, etc.

-L’Escala de VAloració de l'ensenyament i l'aprenentatge de la Llengua Oral a l'Escola (EVALOE)

Tercera sessió:

-Anàlisi d’activitats de llengua oral monogestionades i plurigestionades (debats, presentacions orals, discussions argumentatives en petit grup, discussions en gran grup, etc.) a l’aula

Quarta sessió:

-Anàlisi d’un conjunt d’activitats a l’aula vinculades a diferents matèries, assignatures i competències (matemàtiques, llengua, educació física i educació artística)

Cinquena sessió:

-Discussió al voltant d’estratègies de millora de la formació inicial dels mestres per ajudar-los a millorar les seves habilitats per promoure la competència lingüística (parlar i escoltar) dels seus futurs alumnes.

-Valoració del curs

Metodologia

 

Discussions a l’aula en petit grup i en gran grup al voltant dels textos llegits, de les experiències dels participants i del visionat de pràctiques docents a diferents nivells educatius.

Formació: Membres del GT GRILLO de l’ICE UB

Destinataris: Professorat de primària, secundària i batxillerat.

Calendari i horari: del 4 al 8 de juliol de 2016, de 16 a 20 h

Hores: 20 h

Requisits per a la certificació: Assistència al 80 % de la durada de l’activitat

Places: 25

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, planta 0. Aula 1004.

Preu: 70 €

Període d’inscripció: del 25 d’abril al 22 de juny

Inscripció per InternetCurs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments