Acostem GeoGebra a les aules

Descripció

El curs està adreçat al professorat de secundària que vol treballar amb el programa GeoGebra per poder fer-lo servir per a la millora de l’ensenyament i de l’aprenentatge. Es tracta de contribuir a millorar l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit matemàtic.

El títol d’aquest curs és el mateix que el de la darrera jornada GeoGebra a Barcelona. Aquest programa ha anat avançant en els últims anys com a recurs de gran valor a l’aula i cada cop té més eines per fer servir. Ja disposa d’una finestra per a tres dimensions que obre un camp fins ara inabastable, perquè els recursos o no eren programari lliure o eren d’un nivell molt elevat tant per a l’alumnat com per al professorat.

L’abast del programa va des del parvulari fins al segon curs de batxillerat. Una activitat per a l’alumnat d’infantil es pot fer servir a segon de batxillerat només donant visibilitat a alguns elements que apareixen en la creació de l’activitat.

Objectius

Els objectius del curs es basen en les tres maneres de fer servir GeoGebra a l’aula proposades pel professor Mark Dawes, de la Universitat de Cambridge:

  • Presentar conceptes per a les explicacions que donem a l’aula o per a la resolució de problemes.
  • Proposar problemes o activitats competencials a l’alumnat amb arxius GeoGebra específicament preparats perquè els facin servir els mateixos alumnes.
  • Suggerir a l’alumnat que creï els seus propis arxius seguint les indicacions del professorat.

Es donaran a conèixer les novetats que s’han desenvolupat darrerament:

  • Els grups GeoGebra, que permeten compartir materials, escriure missatges i comentaris, crear i editar documents de treball amb arxius de GeoGebra de manera conjunta i encarregar tasques amb la possibilitat de fer retroaccions.
  • Els llibres GeoGebra, que poden servir com a documents de treball a l’aula.
  • El «mode examen» de GeoGebra, que ens permet utilitzar el potencial del programa com a suport per a la realització de proves (és a dir, com una calculadora gràfica), restringint l’accés a Internet i a altre programari en els ordinadors.

Continguts

Cada sessió s’articularà al voltant  d’una o dues activitats d’entre els diferents blocs temàtics de les matemàtiques: espai i forma; numeració i càlcul; mesura, canvi i relacions; estadística i atzar.

Projecte

Durant el curs, les persones participants han d’anar elaborant una activitat utilitzant el programari que s’ha treballat o bé desenvolupant alguna de les propostes que es treballaran a les sessions.

Metodologia

En aquest curs es pretén que sigui el mateix professorat el que s’impliqui en la creació de les aplicacions amb el programa pensant en el currículum que ha de desenvolupar, perquè no sempre un arxiu trobat a la xarxa pot servir amb la tipologia d’alumnat que tenim a l’aula. Per facilitar aquest procés de creació s’explicaran les eines bàsiques del programa, que s’aniran completant  amb el gran nombre de recursos de què disposa. 

Com a novetat, en aquest curs s’introdueix la possibilitat d’un suport personal a l’aula per part del formador, perquè els coneixements adquirits no es dilueixin en el temps per la manca de seguretat que sovint tenim quan no dominem del tot un programa informàtic, i que fa que no ens engresquem en el seu ús. GeoGebra és una eina que pot arribar a ser molt potent perquè va afegint noves possibilitats, com la de poder avaluar les respostes de l’alumnat en activitats que se’ls ha proposat.

Destinataris

Professorat de secundària obligatòria i batxillerat amb inquietud o curiositat per l’ús de programari per al desenvolupament de la seva tasca docent.

Formador: Bernat Ancochea Millet

Calendari i horari: 4, 5, 6, 7 i 8 de juliol, de 9.30 a 13.30 h

La feina personal es podrà lliurar, com a màxim, el 13 de juliol

Hores: 30 hores: 20 hores presencials i 10 hores no presencials de dedicació al projecte final

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, 2a planta. Aula 2103.

Requisits de certificació: Assistència al 80 % de les hores presencials i lliurament del projecte.

Places: 20

Preu: 80 €

Període d’inscripció: del 25 d’abril al 22 de juny

Inscripció per InternetCurs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments