Emocions agradables, art i creativitat

Descripció

Les emocions agradables fan sentir bé, i potenciar-les esdevé un recurs eficaç per evitar conflictes. L’art i la creativitat són eines amb un gran potencial per treballar les emocions a l’aula amb els nens i nenes. Fer-ho a través del llenguatge artístic obre un munt de possibilitats a l’expressió, atès que el llenguatge artístic no es cenyeix a un vocabulari ni a una gramàtica inflexible i permet donar infinites respostes adequades a l’expressió de les emocions.

Objectius

Proporcionar eines i recursos al professorat perquè aprengui a plantejar activitats artístiques i creatives amb l’objectiu de potenciar la vivència i l’expressió de les emocions agradables en els seus alumnes, i millorar l’autoestima, l’autoconfiança i el clima de convivència a l’aula. Un altre objectiu del curs és passar-s’ho bé i ser conscient de com el benestar, l’alegria, el riure, el bon humor, etc. afavoreixen qualsevol procés d’aprenentatge.

Continguts

El paper i la importància de les emocions agradables.

Emocions agradables: en quin lloc del cos les sentim? Com són les sensacions que tenim? En quins moments les sentim? Quines paraules i expressions podem utilitzar per anomenar-les? I de quines altres maneres ens hi poden referir? 

L’art i l’expressió d’emocions agradables. Recursos per dur a terme un treball artístic: formats, materials, eines, procediments, etc.

Eines per dissenyar i planificar activitats orientades a potenciar les emocions agradables.

El paper del mestre com a potenciador d’emocions agradables mitjançant la creativitat i el llenguatge artístic.

Metodologia

El curs tindrà un caràcter pràctic i partirà del plantejament d’activitats artístiques i creatives que caldrà resoldre in situ, individualment o en grup. Després s’analitzaran els processos desenvolupats i els resultats obtinguts per extrapolar aspectes teòrics del treball amb les emocions.

Destinataris

Professorat d’educació infantil, primària, i primer cicle d’ESO , inclosos els d’educació especial.

Formadora: Marta Berrocal Capdevila  (http://martaberrocal.org)

Calendari i horari: 10, 11, 12 i 13 de juliol de 2017, de 9 a 13.30 h

Hores: 20 hores (18 hores presencials + 2 de treball personal)

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials

També caldrà presentar un treball artístic personal que s’ajusti al que es demani.

Places: 30

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Preu: 85 euros

Període d’inscripció: del 8 de maig al 30 de juny de 2017

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments