Ambients de ciències a l’educació infantil

Descripció

Afavorir en els docents les competències necessàries per a dissenyar intervencions amb els infants a partir de la proposta de Descoberta de l’Entorn. Es tracta de reflexionar sobre els coneixements didàctics fonamentals per a l’ensenyament/aprenentatge de les ciències al parvulari. I a partit d’aquí seleccionar/elaborar/dibuixar/ propostes didàctiques obertes i fonamentades que promoguin  tant l’evolució progressiva del pensament científic com de les habilitats d’investigació científica dels infants.

Objectius

Adquirir una visió fonamentada de la ciència i de l’activitat científica.
Comprendre les característiques més els aspectes més rellevants de com els infants construeixen coneixement sobre el medi físic i natural.
Aprofundir en el plantejament i l’aplicació de seqüències didàctiques de manera que el treball amb els infants sigui conseqüent amb la teoria científica que les sustenta amb els processos d’evolució del pensament científic infantil.

Reflexionar/ Partir del joc com a eina d’aprenentatge i de reflexió dels propis infants.

Continguts

1. Aprendre i ensenyar ciències

a. Processos característics de l’activitat científica.
b. L’evolució del pensament científic.

c. El  joc  com a font de descoberta, comunicació i reflexió .

d. La importància dels llenguatges en la construcció de coneixement científic.
e. L’adequació del context a l’ensenyament-aprenentatge de les ciències.

f. L’espai, la distribució i  els materials quins i com organitzar-los.

g. L’ús  del material tecnològic en les descobertes i possibilitat de treball que es generen

2. El treball científic amb els infants
a. Els imants: característiques

b. La llum: característiques, la llum i les ombres, i la reflexió

c. Els materials: característiques i manipulació, ex: L’aigua: mescles i dissolucions, flotació i canvis d’estat
d. El moviment: el pla inclinat i el pèndul.
e. Els éssers vius: hàbitat, creixement i canvi, característiques i manteniment dels animals a l’aula.

Metodologia

La formació  tindrà com a elements principals de partida les experiències de cada docent en el seu context i la reflexió sobre la pròpia pràctica. Volem incidir en l’actualització i la millora de la tasca docent, i aprofundir en el coneixement de la matèria, la didàctica i la pedagogia.

El punt de partida seran experiències d’aula i la pràctica dels docents:

  • Analitzar la pròpia pràctica docent.
  • Analitzar bones pràctiques docents.
  • Reflexionar i construir conjuntament propostes de millora.

Destinataris: mestres d’educació infantil

Calendari i horari: del 3 al 7 de juliol de 2017

  • dilluns i dimecres de 9 a 13.30 h
  • dimarts i dijous de 9 a 12.30 h
  • divendres de 9 a 13 h

Hores: 20 h

Formadores: Pilar Melcón, Olga Schaaff i Anna Torner. Grup ICE UB Ciències 0-12

Places: 30

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores

Preu: 80 €

Període d’inscripció: del 8 de maig al 23 de juny de 2017

Inscripció per Internet:  Curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments