Intel·ligència emocional a l'aula: gestionem les emocions

Descripció

Curs pràctic sobre estratègies de consciència i autoregulació emocional que ens siguin útils per millorar la relació amb els alumnes i  per promoure la pròpia salut emocional.

Objectius

L’objectiu del curs és donar estratègies a mestres i professors per tal que siguin conscients de les pròpies emocions en la relació amb els alumnes a l’aula, i que sàpiguen expressar-les i regular-les de manera que actuïn com a bons models per potenciar la intel·ligència emocional de l’alumnat.

Es donaran elements i estratègies que promoguin l’adquisició d’una bona competència emocional del professorat que:

  1. Els ajudi a gestionar els conflictes d’una manera positiva i, per tant, a millorar el clima d’aula.
  2. Els doni eines per afrontar positivament situacions emocionalment intenses que poden presentar-se a l’aula (dols, ansietat, pors...).
  3. Els serveixi per tenir cura de la pròpia salut emocional i per tant reduir l’estrès associat a la professió docent.

També s’oferiran recursos per incloure aspectes de l’educació emocional en les diferents matèries.

Continguts

  • La mirada cap a un mateix com a educador. Com des d’aquí podem potenciar les capacitats dels nens i adolescents.
  • Consciència emocional. Escoltar les emocions (pròpies i dels nens i adolescents) i entendre quina funció fan per poder-hi donar resposta.
  • Expressió i comunicació positiva de les emocions. Com ho fem nosaltres i com ho podem treballar en l’alumnat.
  • Breu introducció a les bases neurològiques de la resposta emocional.
  • Estratègies d’autoregulació emocional pròpia: conèixer el mindfulness i la meditació i el seu paper en la prevenció de l’estrès.
  • Com podem ensenyar estratègies d’autoregulació emocional a l’alumnat.

Metodologia

Aquest taller combinarà l’aportació d’estratègies i coneixements teòrics amb la reflexió personal guiada, que ajudi a fer la transferència a la pròpia vivència dels aspectes treballats.
S’aportarà bibliografia i altres materials d’àudio per complementar el treball fet en el taller.

Destinataris: professorat d’educació secundària

Formadora

Milos Salgueda. Psicòloga, psicoterapeuta i formadora de pares i educadors

Calendari i horari: del 10 al 13 de juliol de 2017, de 9.00 a 14.00 h

Hores: 20 hores

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials

Places: 15

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Preu: 85 euros

Període d’inscripció: del 8 maig al 30 de juny de de 2017

Inscripció per Internet:  curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

 

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments