Vols que el teu alumnat aprengui participant, conversant i discutint? Coneix l’App EVALOE-SSD

Objectius

 1. Compartir i conversar amb altres docents al voltant de la metodologia conversacional com a recurs docent per entendre les classes com a espais comunicatius.
 2. Utilitzar l’app EVALOE-SSD construïda sobre la base de la metodologia conversacional per tal de millorar les seves habilitats per dissenyar i gestionar les aules com a entorns comunicatius.
 3. Emprar l’app EVALOE-SSD per ajudar els docents a autoavaluar les seves classes i prendre decisions per millorar-les amb la finalitat d’ajudar els alumnes a desenvolupar la competència comunicativa i lingüística.
 4. Analitzar usos previs de l’app EVALOE-SSD per part d’altres docents de diferents nivells educatius.

Continguts

 1. Enfocaments metodològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la competència comunicativa i lingüística. La Metodologia conversacional.
 2. Dimensions per analitzar i avaluar la interacció comunicativa a l’aula: el disseny instruccional, la gestió de la conversa, les funcions comunicatives i les estratègies docents. L’EVALOE com a eina d’observació i valoració de la interacció comunicativa a l’aula.
 3. L’EVALOE-SSD, una aplicació digital de desenvolupament professional a través de l’autoavaluació i la presa de decisions per millorar la pràctica i contribuir al desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística dels aprenents.
 4. Usos de l’aplicació digital EVALOE-SSD en diferents nivells educatius: educació infantil, educació primària i ESO. Resultats previs.

Metodologia

Es portaran a terme quatre sessions presencials i es proposarà als docents que entre sessió i sessió, durant un curs escolar utilitzin l’aplicació digital EVALOE-SSD. Els participants autoavaluaran les seves classes un cop a la setmana, reflexionaran sobre la seva pràctica, prendran decisions i milloraran la pràctica introduint canvis a les classes utilitzant les ajudes que incorpora l’aplicació.

 • Sessió 1: es presentarà l’app EVALOE-SSD i s’ajustarà el seu ús a les característiques de cada participant i grup d’alumnes.
 • Sessió 2 i 3: es farà el seguiment del procés de reflexió i desenvolupament professional en què cada docent es troba, es resoldran dubtes i s’aportaran les estratègies que calgui.
 • Sessió 4: es farà una valoració conjunta dels avenços aconseguits i es detectaran aspectes a millorar.

Destinataris: mestres d’educació infantil i primària; professorat d’ESO.

Formadores

Marta Gràcia, Ana Luisa Adam, Sonia Jarque, Maria Josep Jarque i Fàtima Vega

Calendari

Dimarts, 8 d’octubre de 2019

Dimarts, 17 de desembre de 2019

Dimarts, 24 de març de 2020 

Dimarts, 26 de maig de 2020

Horari: de 17.30 a 20 h

Hores: 30 h (10 hores presencials i 20 hores no presencials per a realitzar el treball personal d’autoavaluació, reflexió i presa de decisions)

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials i ús setmanal de l’app (freqüència de 80% de les setmanes). Es farà el seguiment del treball no presencial a través de la pròpia app.

Places: 30

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula a determinar

Preu: 95 €

Període d’inscripció: del 15 de juliol al 4 d’octubre de 2019

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Referències

Gràcia, M. (2018). La EVALOE-SSD como herramienta de autoevaluación y soporte a la toma de decisiones docentes para convertir las aulas de educación infantil y primaria en entornos comunicativos. En M. Signes, C. Carrerira Zafra, y M. Kazmierczak, El rol central de la narración en el contexto educativo. Diferentes perspectivas (pp. 197-217). Vigo: Editorial Academia del Hispanismo.

Gràcia, M., Galván- Bovaira, MJ. y Sánchez- Cano, M. (2017) Análisis de las líneas de investigación y actuación en la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje oral en contexto escolar. Revista Española de Lingüística Aplicada 30 (1), 188–208. doi:10.1075/resla.30.1.resla.30.1.08.

Gràcia, M., Galván-Bovaira, M. J., Sánchez-Cano, M., Vega, F., Vilaseca, R., y Rivero, M. (2015a). Valoración de la enseñanza de la lengua oral. Escala EVALOE. Barcelona: GRAÓ.

Gràcia, M., Vega, F., & Galván-Bovaira, M.J. (2015b). Developing and testing EVALOE: a tool for assessing spoken language teaching and learning in the classroom. Child Language Teaching Therapy, 31(3), 287-304.

Mercer, N. (2001). Palabras y mentes: cómo usamos el lenguaje para pensar juntos. Barcelona: Paidós Ibérica.

Mercer, N. (2010). The analysis of classroom talk: Methods and methodologies. British Journal of Educational Psychology,1, 1–14 .

 

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments