Visualitzar, representar i experimentar les matemàtiques amb GeoGebra

Descripció

Curs adreçat al professorat de secundària que vol treballar amb el programa GeoGebra per poder fer-lo servir per a la millora de l’ensenyament i de l’aprenentatge de les matemàtiques. Es tracta, d’una banda, d’aprendre a visualitzar, representar i experimentar i, d’una altra, de contribuir a millorar l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit matemàtic. El programa s’adequa a qualsevol metodologia didàctica, és un complement dels treballs de manipulació amb objectes i, per a les explicacions a l’aula, és una pissarra dinàmica que substitueix amb escreix la tradicional.

Objectius

 GeoGebra es pot descarregar com a programari lliure en qualsevol dispositiu (inclosos els telèfons mòbils) i sistema operatiu per la qual cosa es treballarà amb el programa sense limitar-se als ordinadors portàtils o de sobre taula.

  • Els coneixements i les habilitats necessàries en l’ús d’aquest programa veient quines són, per a cada situació didàctica , les seves possibilitats com a element de suport per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.
  • Reflexionar sobre les activitats proposades en el document amb les activitats sobre geometria a l’ESO per fer altres propostes en la mateixa línia.

També es donaran a conèixer les novetats que s’han desenvolupat darrerament:

  • Els grups GeoGebra que permeten compartir materials, escriure missatges i comentaris, crear i editar documents de treball amb arxius de GeoGebra de manera conjunta i encarregar tasques amb la possibilitat de fer retroaccions.
  • Els fulls de treball i llibres GeoGebra que poden servir com a documents de treball a l’aula.

Continguts

Cada una de les sessions s’articularà a l’entorn d’una o dues activitats d’entre els diferents blocs temàtics de les matemàtiques: Espai i forma, Numeració i càlcul, Mesura, Canvi i relacions, Estadística i atzar.

Metodologia

En aquest curs es pretén que sigui el mateix professorat el que s‘impliqui en la creació de les aplicacions amb el programa pensant en el currículum que ha de desenvolupar, perquè no sempre un arxiu trobat a la xarxa pot servir amb la tipologia d ‘alumnat que tenim a l'aula. Per facilitar aquest procés de creació s‘explicaran les eines bàsiques del programa que s‘aniran completant  amb el gran número de recursos de que disposa. 

Hi ha la possibilitat d'un suport personal, per part del formador, a l'aula o des de el grup de GeoGebra que es constituirà. Es tracta de que els coneixements adquirits no es dilueixin en el temps per la manca de seguretat que sovint tenim quan no dominem del tot un programa informàtic i que fa que no ens engresquem en el seu ús.

Destinataris

Professorat de Secundària i Batxillerat (matemàtiques, física i tecnologia) amb inquietud o curiositat per l’ús de programari  per al desenvolupament de la seva tasca docent.

Aquest curs està proposat per ser acreditat com a formació dins del perfil professional de Competència digital docent dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament.

Formador: Bernat Ancochea Millet

Hores totals: 20 hores (15 hores presencials i 5 hores no presencials de dedicació al projecte final).

Calendari i horari: dimarts 15, 22 i 29 d’octubre; 5 i 12 de novembre de 2019, de 16 a 19 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials i elaboració d’un treball complementari.

Places: 25

Preu: 95 €

Període d’inscripció: del 9 de juliol a l’11 d’octubre de 2019

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments