Introducció a la Biodansa | ICE. Institut de desenvolupament professional

Introducció a la Biodansa

Què és la biodansa?

La biodansa és una pràctica que utilitza com a eines el moviment, la música i la inducció a la vivència. Proposa un camí cap a l’autoconeixement i el desenvolupament personal.

La pràctica de la biodansa afavoreix la creació d’un àmbit adient per a que les persones descobreixin, expressin i desenvolupin els seus potencials, gestionin les seves emocions i afavoreixin l’alegria i el plaer de viure.

Justificació

La biodansa en el món del professorat és important tant per a ell mateix com a professional, com per a l’aplicació d’algunes dinàmiques amb el seu alumnat. En general, actua, entre d’altres, en els següents aspectes de la persona:

 • Prevenció i disminució de l’estrès.
 • Recolzament per a superar depressions.
 • Estímul de l’energia vital.
 • Millora de l’autoestima i la identitat.
 • Cultiva l’afectivitat i les relacions humanes.
 • Desenvolupa habilitats per a la vida.
 • Provoca una alta motivació cap al canvi.
 • Convida a la construcció d’estils de vida saludables.

La pràctica de la biodansa en qualsevol grup, ja sigui un claustre, un grup classe, ... fa créixer als components d’aquest i al grup com a tal, millorant les relacions, l’afectivitat, la disposició per a l’aprenentatge, l’empatia, l’escolta activa, ...

Objectius del curs

 • Conèixer la biodansa, des de la vivència.
 • Experimentar amb la biodansa com a eina de creixement personal i de grup.
 • Ser conscients de les possibles aplicacions de la biodansa, tant en l’alumnat com en el professorat.

Continguts del curs

 • Definició de biodansa.
 • Característiques d’una sessió de biodansa.
 • Rolando Toro, el creador de la biodansa.
 • El concepte de vivència. Característiques de la vivència. Vivència i aprenentatge.
 • Les 5 línies de vivència: vitalitat, sexualitat, creativitat, afectivitat i transcendència.
 • El principi biocèntric.

Metodologia de treball

A cada sessió es farà una part vivèncial de biodansa i una altra de teòrica.

Destinataris

Activitat de formació adreçada a professorat d’E. Primària, Secundaria i Cicles Formatius de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat. 

Places: 24

Calendari

30 de juny de 16.30 a 20.30 h; 1, 2, 3 i 4 de juliol de 9.30 a 13.30 h

Hores: 20

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Calderes, aula Lluna.

Període d’inscripció

Del 15 de maig al 19 de juny

Preu:  70 €

Inscripció per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments