Comunicació i moviment espontani. L’expressió de l’organisme en l’educació (nivell 1)

Descripció

Aquesta proposta teoricopràctica cobreix un buit molt important en la formació de mestres i educadors quant a la comprensió integradora de l’estructura i la naturalesa de l’ésser humà.

Des d’aquesta comprensió podem apropar-nos d’una manera més respectuosa i adequada a les necessitats educatives de la infància i de l’adolescència. Una altra novetat d’aquesta proposta és que integra el treball d’experimentació, observació i comprensió propi de qui participa en la formació.

Objectius generals

1. Comprendre i analitzar l’observació del moviment espontani, que integra la dimensió orgànica, psíquica, física i energètica.

2. Reflexionar sobre els models socials, culturals, psicològics, afectius i motrius que s’ofereixen separadament.

3. Reconèixer el que afavoreix o el que limita la pròpia espontaneïtat i com aquesta mirada integradora ens aporta un respecte al moviment espontani dels altres en els contextos relacionals i educatius. 

Objectius específics

1. Conèixer l’estructura del moviment espontani en els éssers vius.

2. Adquirir estratègies per conèixer, recuperar i cultivar l’expressió del moviment espontani.

3. Créixer i desenvolupar la força interior o força vital que cada ésser humà té.

4. Millorar la comunicació i potenciar l’expressió pròpia de cada persona en l’educació.

Continguts

Contingut teòric

1. L’estructura del moviment espontani en els éssers vius. Recuperació del seu valor en l’educació.

2. La comunicació i potenciació de la pròpia expressió en el context de la relació i en el context educatiu.

3. La comprensió de la naturalesa humana a través de les etapes de creixement i maduració. El respecte pels processos de vida en l’educació d’avui.

Contingut pràctic

1. Presentació del coneixement seitai (naturalesa humana i vida de l’organisme): katsugen undo i yuki.

2. Estratègies per conèixer l’expressió del moviment espontani i la seva interpretació en els contextos educatius.

3. Diàleg intern entre conscient educat i conscient espontani.

4. Creixement i desenvolupament de la «força interior» o «força vital» que té cada ésser humà.

5. Pràctiques pedagògiques inspirades en el respecte al moviment espontani i al procés vital de criatures i adolescents.

Durada

50 h  (40 h presencials i 10 h de treball autònom amb seguiment personalitzat)

Calendari i horari

del 30 de juny, de 15 a 21 h; 1, 2, 3 i 4 de juliol,  de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 19 h

Destinataris

Mestres de qualsevol etapa educativa, educadores, educadors. Professionals que tinguin cura de criatures i joves. Mares i pares amb l’interès d’aprofundir l’acompanyament als seu fills i filles.

Places: 15 places

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Calderes, Aula Sol

Formació

Magda Barneda. Mestra diplomada i formadora en Comunicació i moviment espontani.

Coordinadora: Dra. Remei Arnaus. Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat de Pedagogia de la UB.

Observacions

Cal portar un recanvi de mitjons i mocador

Període d’inscripció
Del 15 de maig al 19 de juny

Preu: 175 €

Inscripció

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació sobre les inscripcions

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Informació en relació amb el contingut del curs: (info@espaido.com)

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments