Eines digitals per a metodologies formatives actives

Descripció

Curs adreçat al professorat de primària, secundària i formació professional i a formadors d’àrees diverses que vulguin conèixer noves eines digitals per utilitzar dins l’aula, amb l’objectiu de combinar els formats analògics amb els digitals. Les eines digitals que es treballen durant el curs ressegueixen les fases de les metodologies formatives actives i reflexives.

Objectius

Si tenim en compte la ràpida actualització de les eines digitals, considerem molt important tant la posada al dia de les actuacions del professorat i els formadors com les eines que tenim a l’abast del món 2.0, entès com a interactiu, constructiu i creador de noves estructures de coneixement.

Per aquest motiu, pretenem que els assistents assoleixin:

Els coneixements, les habilitats i les actituds necessaris en l’ús de les eines digitals adequades a cadascuna de les fases dels processos propis de les accions formatives basades en la reflexió sobre la pràctica i la interacció constructiva.

Continguts

SESSIÓ 1. Eines digitals per a la creació de comunitats

Presentació i reflexions inicials. Experiències prèvies. Creació de comunitats.

Proposta de projecte. Eines digitals 1 (Padlet, Glogster, XTECBlocs)

SESSIÓ 2. Eines digitals per fomentar la interacció constructiva.

Coconstrucció de coneixements. Eines digitals 2 (Blogger, ús del telèfon mòbilcom a eina dins l’aula, Movie Maker, Audacity, Codis QR,)

SESSIÓ 3. Eines digitals per a la presentació de la teoria i l’experiència enriquida.

Recull d’aportacions individuals i grupals per a la construcció de coneixement i per a la presentació de la teoria. Eines digitals 3 (Google docs,  Prezi, Popplet, )

SESSIÓ 4. Instruments d’autoavaluació i d’avaluació compartida.

Recull d’evidències dels aprenentatges de la formació i de la transferència dels aprenentatges a les aules. Eines digitals 4 (Diigo, Delicious, Google docs, Dropbox)

SESSIÓ 5. Cloenda.

Presentació i compartiment dels projectes. Reflexions finals

Projecte

Durant el curs, les persones participants, han d’anar elaborant un portafoli digital que reculli el disseny d’una activitat o una fase del procés formatiu, utilitzant les eines digitals treballades.

Metodologia

L’enfocament del treball estarà basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica i la interacció constructiva. Es treballarà simultàniament en dos aspectes, el pedagògic i didàctic, i el tecnològic, buscant el pas del món formatiu analògic al món digital i interactiu 2.0.

Destinataris

Professorat de primària, secundària, batxillerat, formació professional i formadors d’àrees diverses, amb coneixements inicials de les TAC a l’aula i amb inquietud o curiositat pel pas al món 2.0 en la tasca docent.

Formació

Lluís Casas i Jordi Abril

Calendari i horari

1, 2, 3, 4 i 7 de juliol, de 9 a 13 h

Hores

30 hores: 20 hores presencials i 10 hores no presencials de dedicació al projecte final. S’ha d’entregar el projecte i fer el 80 % de les hores presencials per obtenir la certificació del curs.

Places: 20 places

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula 1308 aula d’informàtica de Psicologia.

Període d’inscripció

Del 15 de maig al 19 de juny

Preu:  70 €

Inscripció per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments