Ambients des de la mirada de la descoberta de l’entorn

La proposta consisteix en la planificació d’ambients en la temàtica de la descoberta del’entorn. En aquests ambients, els infants es mouen lliurement i duen a terme les seves propostes amb relació als seus interessos i motivacions. S’analitzarà i es reflexionarà sobre el paper del docent que acompanya, observa i reorganitza els espais i materials per tal que cada infant pugui seguir el seu ritme personal en un ambient creatiu i relaxat. 

Descripció

Ens centrarem en la planificació d’espais i de materials manipulatius per treballar la descoberta de l’entorn, i al mateix temps farem un treball d’actualització científica al voltant de les ciències.

Objectius

  • Aportar elements per a la reflexió sobre els espais on es poden dur a terme propostes de l’àrea de descoberta de l’entorn, perquè l’acció d’ensenyar-aprendre respongui a les necessitats dels infants d’aquesta edat.
  • Familiaritzar els docents amb els materials i l’utillatge senzill de laboratori per realitzar propostes experimentals als ambients.
  • Aprofundir en l’actualització científica del professorat pel que fa a la planificació de propostes per a la descoberta de l’entorn 3/6.
  • Promoure el treball experimental i rigorós des del punt de vista de les ciències.
  • Recollir les aportacions pedagògiques dels diferents participants en el seminari i fer-ne un compendi.

Metodologia

La formació  tindrà com a elements principals de partida les experiències de cada docent en el seu context i la reflexió sobre la pròpia pràctica. Volem incidir en l’actualització i la millora de la tasca docent, i aprofundir en el coneixement de la matèria, la didàctica i la pedagogia.

El punt de partida seran experiències d’aula i la pràctica dels docents:

  • Analitzar la pròpia pràctica docent.
  • Analitzar bones pràctiques docents.
  • Reflexionar i construir conjuntament propostes de millora.

Formadores: Pilar Melcón, Olga Schaaff i Anna Torner. Grup ICE UB Ciències 0-12

Destinataris: mestres d’infantil i tècnics especialistes en educació infantil (TEI)

Places: 25

Hores:  20 h

Calendari i horari: del  7 a l’11 de juliol, de 9.30 a 13.30 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, aula 1006

Període d’inscripció

Del 15 de maig al 26 de juny

Preu:  70 €

Inscripció per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments