PBL - Project based learning: llibertat i entusiasme a l’aula

Descripció de l’activitat i objectius

L’Informe PISA de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) assenyala tres competències generals que cal potenciar en els alumnes que el PBL fa seves:

 • poder treballar en grups heterogenis
 • saber trobar i fer servir diferents eines per resoldre problemes i avaluar-ne l’eficiència
 • actuar de manera autònoma

L’aprenentatge basat en projectes o PBL (de l’anglès project based learning)involucra els alumnes en la investigació de problemes captivadors que neixen de preguntes desafiants, les quals no poden ser resoltes mitjançant un aprenentatge basat en la memorització.

Aquest seminari, estructurat en dues jornades, pretén proporcionar als docents assistents les habilitats i els coneixements necessaris per identificar i posar en pràctica a l’aula la metodologia PBL, amb la finalitat que puguin dissenyar, gestionar i avaluar un projecte que serveixi de fil conductor per a l’aprenentatge transversal d’altres conceptes i matèries. També es volen potenciar, des d’un entorn col·laboratiu, de repte i de descoberta que facilita el PBL, les competències i actituds personals dels assistents.

Aquest seminari pretén ser una barreja equilibrada d’instrucció directa, anàlisi d’exemples, enllaços a informació i vídeos, i treball pràctic amb exercicis que permetin l’aplicació directa de mètodes i eines, tot plegat en un entorn de treball col·laboratiu i d’intercanvi d’experiències.

Continguts

DIA 1

 • Què és el PBL (project based learning) o aprenentatge basat en projectes
 • Quan i com fer servir el PBL
 • Condicions que donen suport al PBL a l’escola
 • Suport a la recerca del PBL
 • Exemples i enllaços de PBL
 • Mètodes i eines més utilitzats amb PBL
 • Exercici 1: eines relacionades amb el treball amb idees

DIA 2

 • Les 6 A del PBL: 
  • Authenticity, Academic rigor, Adult connections, Active exploration, Applied learning, Assessment practices
 • Exercici 2: plantejament d’una proposta de PBL
 • Disseny i preparació del projecte
 • Execució i gestió del projecte
 • Cloenda i comunicació del projecte
 • Exercici 3: seguiment d’un cas pràctic de PBL

Proposta de rúbrica per a PBL

Documentació en pdf:

 • Guia PBL: materials de suport de la classe
 • Exercicis: materials de suport dels exercicis pràctics

Destinataris: Formació professional  - Educació secundària - Batxillerat

Formador:  Pere Juárez Vives

Lloc de realització:  Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, aula 1004

Durada:  15 hores

Places: 25

Dates: del 30 de juny al 2 de juliol de 2014

Calendari i horari 

30 de juny, de 16 a 19 h; 1 de juliol, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h; 2 de juliol, de 9 a 14 h

Període d’inscripció

Del 15 de maig al 19 de juny

Preu:  50 €

Inscripció per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments