Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l'Aula (TREVA)-Nivell II

Descripció i objectius

1. Formar formadors perquè puguin impartir cursos de TREVA en els centres docents.

2. Aprendre l’enfocament emocional (Focusing) com a recurs específic per aplicar-lo juntament amb els 9TREVA a la relaxació vivencial.

3. Aplicar les TREVA a la gestió conscient de l’aula del docent.

Continguts

1. Els nou recursos bàsics TREVA

1.1 Repàs

1.2 Aplicacions diverses

2. Aplicacions específiques TREVA

2.1 Aquí-ara

2.2 Concentració

2.3 Gestió emocional

2.4 Centrament

2.5  Descans

2.6 Silenci mental

3. Enfocament emocional: Focusing

3.1 Experiencing

3.2 Els sis passos

4. Gestió conscient d l’aula

4.1 Autoobservació del docent: veu, gestos, moviments i ubicació

4.2 Observació i conducció conscient del grup: empatia, contacte personal i tacte conscient

Metodologia

- Introducció teòrica de cada contingut.

- Exercitació vivencial individual, per parelles i en grup.

- Suport audiovisual.

- Debat i intercanvi d'experiències.

Formador: Dr. Luis López González

Destinataris

Docents d'infantil, primària i secundària, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals relacionats amb l'educació.

Cal haver cursat el Nivell I i acreditar-ho per poder inscriure’s en aquest curs.

Calendari i horari: del 7 a l’11 de juliol, de 9.00 a 13.00 h

Hores: 30 (20 presencials més 10 tutorials i de treball personal)

Places: 20

Avaluació: Assistència i realització d’un treball personal (a especificar pel formador).

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici Calderes, aula Lluna.

Període d’inscripció

Del 15 de maig al 26 de juny

Preu:  95 €

Inscripció per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments