Pinzellades pràctiques des del model sistèmic socioeducatiu per entendre i relacionar-se amb les famílies

Descripció

El curs “Pinzellades pràctiques des del model sistèmic socioeducatiu per entendre i relacionar-se amb les famílies” està dissenyat per ésser una introducció a la concepció de la intervenció familiar socioeducativa, model propi d’intervenció d’EDUVIC.

Els infants i adolescent es desenvolupen fonamentalment en tres contextos de socialització: la família, l’escola i l’àmbit del lleure (educació no formal). Els adults, responsables d’acompanyar el procés d’ensenyament i aprenentatge en els diferents contextos, necessitem comprendre’ns primer per poder relacionar-nos constructivament i així oferir a nenes, nens i adolescents una vivència de socialització positiva i saludable. El curs, de caire teòric–vivencial, cerca oferir a les persones docents una comprensió i un model d’actuació amb les famílies per facilitar-ne la relació. La posició del personal docent davant de la família no és innòcua. Per aquest motiu, la efectivitat de les interaccions amb les famílies pot dependre en gran mesura de la proposta relacional i de les tècniques de comunicació que s’utilitzin. El curs ofereix la possibilitat de conèixer en profunditat i practicar, a través de simulacions, aquelles tècniques que resulten més útils per la comunicació amb les famílies.

S’estructura en tres blocs: en el primer, de caire teòric, es mostren els conceptes clau del nostre model. En el segon, s’ofereixen les principals estratègies socioeducatives per a la intervenció amb famílies. En el tercer bloc, es presenten diferents propostes de programa per incorporar la col·laboració de les famílies en els diferents àmbits d’actuació del centres educatius.

Objectius

 • Oferir continguts teòrics des del model sistèmic socioeducatiu que faciliti al professorat la comprensió de les dinàmiques familiars dels infants i joves que tenen a la seva aula.
 • Oferir estratègies als/les docents pràctiques que els permetin una comunicació fluida i significativa amb les famílies.
 • Abordatge de casos pràctics a proposta dels docents per adquirir estratègies per  reaccionar constructivament en situacions de comunicació tensa amb familiars de l’alumnat.

Continguts transversals

 • Treball familiar des del diagnòstic fonamentat en el model sistèmic en famílies en situacions de risc i vulnerabilitat, des de l’acció socioeducativa aportada per la pedagogia social, l’educació social i el treball social.
 • La família com a sistema en canvi permanent, lligat a altres sistemes i contextos socioculturals, que requereixin adaptacions constants.
 • Identificació dels problemes que se’ls plantegen als docents en la relació i coordinació amb les famílies.
 • Recursos per millorar la comunicació i coordinació amb les famílies.
 • Procediments de treball individual, grupal i/o en xarxa que incloguin la família dels alumnes.
 • Practicar diverses dinàmiques relacionals d’algunes famílies que poden ser potencialment ateses en el context educatiu.
 • Analitzar les emocions dels professionals i les ressonàncies de la persona educadora davant les situacions familiars diverses i la seva incidència en la intervenció.

Programa

BLOC 1: CLAUS DEL MODEL SISTÈMIC SOCIOEDUCATIU EN EL TREBALL AMB FAMÍLIES

COMPRENDRE PER A TRANSFORMAR: ENTENDRE LES PERSONES EN EL SEU CONTEXT FAMILIAR

 1. Premisses del model sistèmic en el treball amb famílies
 2. Diferents models i tipus de famílies.
 3. Fases del cicle vital de les famílies
 4. Claus de l’estructura i funcionament familiar
 5. Elements clau a tenir en compte en la relació amb famílies
 6. Models actuals d’interacció familiar
 7. Dificultats relacionals i dinàmiques familiars
 8. Espais de treball amb les famílies en els contextos escolars
 9. Treball en xarxa

BLOC 2: INTERVENCIÓ RELACIONAL

COM AFAVORIR UNA RELACIÓ DE COL·LABORACIÓ I DE CONFIANÇA AMB LES FAMÍLIES

 1. Com ens col·loquem en la relació?
 2. El docent com a primer recurs relacional
 3. El paper de les expectatives relacionals
 4. La  proximitat transformadora del professional
 5. Recursos i tècniques comunicatives específiques amb les famílies:
  1. Les metàfores
  2. Objectes i símbols que expressen emocions, sentiments i sensacions.
  3. L’aforisme com estratègia relacional
  4. El diàleg estratègic.
  5. Tècniques facilitadores per treballar col·laborativament amb pares, mares i/o referents principals de l’alumnat.

BLOC 3: CASOS PRÀCTICS

CAPACITAR PER DONAR RESPOSTA A SITUACIONS DIFÍCILS O DE CRISI AMB LES FAMÍLIES

 1.  A partir de casos pràctics aportats pels docents oferir un model d’anàlisi de la seqüencia d’interacció entre docents i famílies.
 2. Identificar abordatges alternatius a partir dels recursos i eines comunicacionals presentades.
 3. Posada en escena, observació i valoració.

Metodologia

La metodologia del curs compagina les explicacions del docent, amb la utilització de situacions professionals reals, tècniques de dinàmiques de grup, representació de simulacions, treball en petits grups i treball en gran grup. Partirem d’exposicions teòriques que ens ofereixin un marc de comprensió comuna que ens permeti la construcció de coneixement a través de la interacció i l’activitat dels participants.

Destinataris

Professorat d’educació infantil, primària i secundària

Persona formadora

Higinio Trujillo, docent d’EDUVIC·Escola Itinere. Coordinador Xarxa II l’Hospitalet de Llobregat CaixaProinfància i terapeuta familiar.

Calendari i horari

de 17.30 a 20 h

 • Dilluns, 14 octubre
 • Dimecres, 16 octubre
 • Dimecres, 23 octubre
 • Dimecres, 30 octubre
 • Dimecres, 6 novembre
 • Dimecres, 13 novembre
 • Dilluns, 18 novembre
 • Dimecres, 20 novembre

Hores: 20 hores totals (presencials)

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials.

El treball personal es realitzarà en hores lectives

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Places: 30

Preu: 85 €

Període d’inscripció: del 15 de juliol al 4 d’octubre de 2019

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments