Geologia explicada a partir de l'actualitat

Descripció

Curs teoricopràctic adreçat a professorat de secundària. Aquest és un curs dinàmic en el qual els conceptes teòrics es desenvolupen a partir de notícies, articles, opinions i informació científica actual. La part més pràctica del curs inclou la caracterització i identificació de minerals i roques relacionats amb els processos geològics interns i externs, la interpretació i realització de mapes i talls geològics, el reconeixement de fòssils i l’elaboració d’històries geològiques.

Objectius

L’objectiu del curs és l’aprofundiment sobre els processos interns i externs de la Terra. En el bloc de processos interns (tectònica de plaques, volcans i terratrèmols, magmatisme, metamorfisme i deformació) es reconeixeran minerals i roques associats al magmatisme i metamorfisme. En el bloc de processos externs (meteorització, erosió, sedimentació) es reconeixeran minerals i roques formats en ambients sedimentaris, així com la fauna i flora fòssil. Amb tots els coneixements i eines del curs es clourà el programa amb una pinzellada al temps geològic i la història de la vida i dels continents.

Continguts

Tectònica de plaques (4 hores)

Terratrèmols i volcans (4 hores)

Magmatisme i roques ígnies (4 hores)

Matèria cristal·lina i vidre (4 hores)

Metamorfisme i roques metamòrfiques (4 hores)

Deformació fràgil i dúctil (4 hores)

Sedimentació i roques sedimentàries (4 hores)

Temps geològic i història de la vida i els continents (4 hores)

Metodologia

La metodologia d’aprenentatge que s’utilitzarà en aquest curs s’inclou dins l’aprenentatge mitjançant indagació guiada, entesa com una de les estratègies didàctiques que fomenta: (1) connexió amb les idees prèvies, (2) aplicació del coneixement adquirit en altres contextos, (3) incitació a la participació i la indagació a classe, (4) desenvolupament del pensament crític i analític, (5) promoció del treball cooperatiu.

La idea és iniciar la classe amb una notícia de l’àmbit de les ciències de la Terra que sigui d’impacte o actualitat. La notícia ha de permetre desplegar els conceptes bàsics dels continguts plantejats en aquest curs i, a partir d’aquest punt, plantejar grups de treball (4 - 6 persones) amb materials de consulta, qüestions-guia dissenyades a propòsit, treball amb mapes i descripció de mostres rocoses i minerals.

Destinataris

Professorat de secundària; llicenciats o graduats interessats a millorar els coneixements en geologia en l’àmbit de l’ensenyament de secundària.

Persones formadores

Professorat de la UB: Gemma Alías López, Meritxell Aulinas Juncà, Maite Garcia Vallès (Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Facultat de Ciències de la Terra); Marta Guinau Sellés (Dept. Dinàmica de la Terra i de l'Oceà, Facultat de Ciències de la Terra); Núria Roca Pascual (Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de Biologia).

Calendari i horari

Sessions teoricopràctiques

Del 31 de gener al 21 de març de 2019 (8 sessions de 4 hores)

Dijous 31 de gener; 7, 14, 21 i 28 de febrer; 7, 14 i 21 de març, de 16 a 20 h

Hores acreditades

32 hores

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials

Lloc

Facultat de Ciències de la Terra. Aula 7.

S’ocuparan aules preparades per treballar en grup i on es disposi del material necessari per al bon desenvolupament tant de les sessions teòriques com pràctiques.

Places: 25

Preu: 150 €

Període d’inscripció: del 7 de novembre de 2018 al 18 de gener de 2019

 

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula

 

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

 

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

 

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments