El professorat d'orientació en els centres de secundària

 

 

 

 

 

Descripció

El curs està estructurat a partir de les funcions i tasques que el marc normatiu vigent prescriu pel al professorat d’orientació educativa.

Objectius

— Actualitzar els coneixements del professorat d’orientació, tenint en compte els darrers canvis normatius.

— Apoderar el professorat d’orientació per tal que pugui actuar com a agent facilitador de la inclusió al seu centre.

Continguts

Mòdul 1. Orientació educativa i inclusió

Clarificació conceptual

 • Breu aproximació al concepte d’orientació educativa
 • Àrees d’intervenció del o de la professional d’orientació educativa
 • La inclusió: concepte i contextualització a l’etapa d’educació secundària:

​​

 • Concepte, models i repercussions en el projecte educatiu de centre
 • La inclusió des d’una perspectiva sistèmica
 • Contextualització a secundària
 • L’orientador, un professional clau en el lideratge pedagògic

 

Formador: Javier Onrubia. Professor del Departament de Cognició, Desenvolupament o Psicologia de la UB.    

Data: 6 de febrer       

Horari: 16 - 19 h

Una escola per a tothom: nova mirada des del Decret 150/2017 de l’atenció a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.  

Formadora: Mercè Gil. Orientadora. Àrea d'Orientació i Educació Inclusiva. CEB      

Data: 13 de febrer     

Horari: 16 - 19 h

Observació: seria important que el/la director/a o coordinador/a pedagògic poguessin assistir a aquesta sessió.

Temporització M1: 6 hores

 

Mòdul 2.Suport tècnic a l’equip directiu i a l’equip docent

1. Suport tècnic a l’equip directiu

 • El professorat d’orientació educativa com a col·laborador de l’equip directiu en l’adaptació dels documents d’organització i gestió del centre (PEC, NOFC, PGA, MC) en el marc d’un sistema escolar inclusiu
 • El professorat d’orientació educativa i la xarxa de professionals externs de suport a la inclusió (serveis educatius, serveis socials, professionals de l’àmbit de la salut, etc.)
 • El paper del professorat d’orientació educativa en la relació dialèctica famílies-centre: intercanvis d’informació (entrevistes, informes, seguiment de casos específics...); participació de les famílies en la vida del centre; escoles de famílies, etc.

 

Formador: Joan Josep Llansana. Inspector de Barcelona-Comarques.  

Dates: 20 i 27 de febrer

Horari: 16 - 19 h

2. Suport tècnic a l’equip docent

 • El paper del professorat d’orientació educativa en la planificació, implementació i avaluació de mesures i suports universals, addicionals i intensius per a l’atenció de l’alumnat (organització de centre i d’aula)
 • El paper del professorat d’orientació educativa en la planificació, implementació i avaluació de programes de suport individualitzats (PI)

 

Formadores: Mercè Gil i Mireia Hugas (Orientadora de l’Institut Martí Pous. Barcelona)   

Data: 6 de març 

Horari: 16 - 19 h

 • L’assessorament en l’exercici de la funció tutorial (funció docent orientadora) i suport en la planificació, implementació i avaluació d’actuacions d’orientació personal, acadèmica i professional

 

Formadora: Núria Gillué. Orientadora Institut Ramón Casas. Palausolità i Plegamans.   

Data: 13 de març  

Horari: 16 - 19 h

Temporització M2: 12 hores (quatre tardes)

 

Mòdul 3.Atenció directa a l’alumnat

El procés d’avaluació psicopedagògica o com aproximar-se a les necessitats educatives de l’alumnat del centre:

 • Professional d’orientació educativa del centre, professional de l’EAP i CAD: treball en equip (objectius, rols i actituds) i lideratge
 • Processos i tècniques per a l’avaluació de les necessitats educatives de l’alumnat
 • Elaboració d’informes: aspectes tècnics i conceptuals

Formador/a: Francesc Mena (Psicopedagog EAp Sant Martí i Professor Psicologia UB) i Neus Agut. Orientadora. Directora de Institut Martí Pous. 

Data: 27 de març

Horari: 16 - 19 h

Temporització M3: 3 hores (una tarda)

 

Mòdul 4.Tasca d’aplicació final

Cal triar una de les tres possibilitats i seguir les pautes que s’indicaran:

Opció 1. Anàlisi dels processos d’inclusió del centre mateix (fortaleses, febleses, amenaces i oportunitats; identificació del les mesures universals, addicionals i intensives) i elaboració de  propostes de millora.

Opció 2. Elaboració d’una proposta de pla d’actuació anual del Departament d’Orientació del centre.

Opció 3. Proposta de sistematització del procés d’avaluació de les necessitats educatives de l’alumnat del centre (aspectes a avaluar; procés; proposta d’instruments; temporització; organització, etc.).

 

Temporització: 14 hores no presencials

Lliurament del treball final: 19 d’abril

Devolució i qualificació: 30 d’abril

Metodologia: combinació de continguts conceptuals amb activitats competencials, treball en petit grup, supòsits pràctics i grups de discussió. Es treballarà dins del Moodle del Campus Obert UB

Destinataris: professorat d’orientació educativa de secundària

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Palau de les Heures. Aula 12.

Calendari i horari presencial: 6 i 13 de febrer, 20 i 27 de febrer, 6, 13 i 27 de març de 2019, de 16 a 19 h

Data límit per lliurar el treball: 19 d’abril de 2019

Total d’hores a certificar: 35 hores (21 hores presencials i 14 de no presencials)

Places: 25

Requisits de certificació: 80 % d’assistència, participació activa, i realització i valoració positiva del treball del mòdul 4

Preu: Curs subvencionat

Inscripció: del 10 al 29 de gener de 2019

 

Per internet

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_any=2018-2019&p_codi=9000570011

 

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu

Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament. Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitatde Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

       

  

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments