Formació de formadors en pràctiques restauratives: disseny, programació i avaluació de les accions formatives en pràctiques restauratives

Presentació

Aquest curs pretén capacitar els professionals per assessorar i acompanyar els centres en el disseny i la implementació d’un projecte de convivència amb un enfocament restauratiu.

Objectius i competències

Objectius genèrics i específics

 • Assolir les eines necessàries i adequades per ser capaç de dur a terme diverses accions formatives dins del marc de la cultura restaurativa (xerrada de presentació, curs, taller, assessorament, acompanyament a grups de treball...).
 • Assolir una formació teoricopràctica per formar i implementar programes de pràctica restaurativa.
 • Generar coneixements a partir del treball en grup i autònom amb suport del professorat docent i tutor.

Competències que es treballen

 • Capacitat de gestionar situacions de conflicte amb la mirada restaurativa.
 • Capacitat de treballar en equip davant un projecte comú.
 • Capacitat de promoure processos participatius.
 • Capacitat de treball col·laboratiu amb equips.
 • Gestió de les pròpies emocions.
 • Capacitat d’elaborar documentació tècnica relacionada amb la formació.
 • Coneixement i ús de tecnologies d’informació i comunicació.
 • Capacitat d’identificar i valorar les necessitats i els interessos.
 • Coneixement per planificar i avaluar l’acció educativa.
 • Adaptació al canvi.
 • Interès
 • Compromís ètic i deontològic.

Metodologia

 • Teoricopràctica: els continguts teòrics s’aniran exposant a partir de la pràctica de l’enfocament restauratiu.
 • Activa, vivencial i participativa fent servir dinàmiques socioafectives.
 • Debats i intercanvi d’experiències, role playing, modelatge...
 • Moodle: es treballarà la part en línia mitjançant el Campus Virtual UB.

Desenvolupament

La formació són quatre mòduls que se subdivideixen en dos blocs temàtics de formació de formadors i l’enfocament restauratiu.

12 sessions presencials i 3 sessions virtuals mitjançant la plataforma Moodle (per preparar el projecte final)

Distribució de continguts

Mòdul 1: del 23 de gener al 6 de febrer

Mòdul 2: del 13 de febrer al 13 de març

Mòdul 3: del 20 de març al 10 de d’abril

Mòdul 4: elaboració d’un treball de final de formació de formadors

Programació

Mòdul 1. Marc conceptual, disseny i programació d’una acció formativa amb enfocament restauratiu

Del 23 de gener al 6 de febrer de 2019 (12 hores: 4 sessions de 3 hores)

 

Planificació d'una acció formativa

Principis i marc conceptual de l'enfocament restauratiu

Objectius específics

Dissenyar una acció formativa

Contingut

 • Detecció de necessitats / diagnosi inicial
 • Construcció de coneixement a partir de la pràctica reflexiva
 • Disseny d’un projecte formatiu i la seva avaluació
 • Assessorament i acompanyament d’un projecte restauratiu de centre (PRC)
 • Modalitats d’acció formativa

Objectius específics

Conèixer els fonaments de la pràctica restaurativa

Contingut

 • Principis fonamentals de la pràctica restaurativa (PR)
 • Conceptes i procés restauratiu
 • Els conflictes des de l’enfocament restauratiu: utilització de les PR de forma  proactiva, preventiva i reactiva

 

Mòdul 2. Competències del formador / Continguts restauratius

Del 13 de febrer al 13 de març de 2019 (18 hores: 6 sessions de 3 hores)

5 sessions presencials + 1 sessió virtual

Competències intrapersonals i interpersonals del formador

Les emocions i la comunicació a les pràctiques restauratives

Objectiu específic

 • Desenvolupar competències del formador

Contingut

 • Autoconeixement
 • Autolideratge
 • Gestió de les emocions
 • Comunicació
 • Treball en equip
 • Cooperació i col·laboració

Objectiu específic

 • Adquirir els coneixements per tal de planificar i facilitar les pràctiques restauratives

Contingut

 • Les emocions i les PR
 • La comunicació no violenta (CNV)
 • Gestió de les relacions i del conflicte des de l’enfocament restauratiu
 • Les pràctiques restauratives: tipus, utilització i gestió

 

Mòdul 3. Didàctica de la intervenció assessora i tècniques restauratives

Del 20 de març al 10 d’abril de 2019 (15 hores: 5 sessions de 3 hores)

4 sessions presencials + 1 sessió virtual

Didàctica de la intervenció assessora

Tècniques restauratives

Objectius específics

 • Elaborar activitats didàctiques i  cercar recursos
 • Ser competents per: autoavaluar-se, avaluar el procés formatiu i les activitats formatives

Contingut

 • Creació de materials i recursos
 • Autoavaluació
 • Avaluació del procés i de l’acció  formativa

Objectius específics

 • Conèixer, facilitar i implementar cercles, reunions restauratives i reunions de grup familiar

Contingut

 • Les reunions restauratives: com preparar-les i com facilitar-les
 • Les preguntes restauratives: quines són i com utilitzar-les
 • Els cercles restauratius
 • Les reunions restauratives
 • Les reunions de grup familiar

 

Mòdul 4. Treball final de formació de formadors (15 hores)

L’objectiu del treball final serà el disseny d’una acció formativa per donar resposta a una demanda contextualitzada amb enfocament restauratiu.

Aquest treball es podrà realitzar en petit grup o individualment, i serà tutoritzat per un tutor o tutora que acompanyarà al llarg del procés i ajudarà a resoldre els dubtes que puguin anar sorgint. Cadascú podrà triar la modalitat d’acció formativa que vol elaborar. No és obligatori que aquesta pràctica sigui implementada de forma real.

El treball s’haurà de lliurar en la data fixada per l’equip formador. A més, caldrà presentar-lo davant d’un tribunal. La nota final serà la suma de la nota del tutor o tutora més la nota del tribunal. Es treballarà en el Moodle de la UB.

 

Criteris de certificació

 • Assistència superior al 80 % de les hores.
 • Adquisició de competències formadores en pràctica restaurativa.
 • Participació activa i valoració satisfactòria dels treballs de grup o individuals proposats a cada mòdul.
 • Elaboració i entrega del treball final de formació de formadors; obtenció d’una valoració positiva d’aquest treball.

 

Professorat: equip de pràctiques restauratives de la UB

Destinataris: docents, educadors socials, treballadors socials, tècnics d’integració social, psicòlegs, orientadors, professionals de serveis educatius i altres professionals interessats en la formació en pràctiques restauratives en l’àmbit educatiu

Preu:  225 euros

Calendari i horari

Els dimecres, del 23 de gener al 10 d’abril de 2019 de 17.30 a 20.30 h

Gener: 23 i 30

Febrer: 6, 13, 20, 27

Març: 6, 13, 20, 27

Abril: 3, 10

Places: 30

Hores: se certifiquen 60 hores (39 h presencials, 6 virtuals i 15 h de projecte de final de formació de formadors).

Lloc d’impartició: Universitat de Barcelona. IDP-ICE UB. Campus de Mundet. Edifici Migdia I. Aula 1206.

Període d’inscripció: del 5 de desembre del 2018 al 20 de gener de 2019

Inscripció per internet: formulari de matrícula

 

Informació i/o consultes

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

www.ub.edu/idp

 

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

 

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments