De la teoria a la praxi. Creativitat entre el caos

La situació en què es troba l’educació en la societat actual pot crear, a vegades, una sensació d’inseguretat respecte a la conveniència de donar un tipus de continguts o un altre als nostres alumnes. Hem d’aprendre a viure amb aquesta incertesa i assumir el risc de la mobilitat dels continguts; treballar de manera transversal i interdisciplinària pot ser un bon sistema per solucionaraquest neguit i optar per una educació més dialògica i crítica.

Continguts

Elements del llenguatge visual i plàstic: punt, línia, color, forma, textura, volum, composició...

Artistes i obres d’art

El fet artístic entès com a procés d’aprenentatge, a més de com a resultat

Patrimoni artístic universal

L’art i la competència comunicativa i emocional

Imatges que creen relats

Tècniques específiques. Materials i eines

Vocabulari específic de l’àrea

Objectius finals del curs

  • Anàlisi del currículum de la LOMCE: nous plantejaments, competències, continguts, metodologia i avaluació.
  • Com relacionar l’educació visual i plàstica (ViP) amb la resta d’àrees i continguts.
  • Ser conscients dels fonaments bàsics de la cultura visual.
  • Dissenyar seqüències didàctiques pròpies.
  • Motivar i crear interès per entendre l’educació visual com un eix transversal en el plantejament global del currículum.

Metodologia de treball

Tenint en compte la dualitat conceptual i expressiva de les arts plàstiques, proposem una metodologia basada en l’observació i l’anàlisi, perquè desenvolupen la capacitat cognitiva de l’alumnat.

Metodologia flexible segons les característiques pròpies dels alumnes, per poder treballar la teoria i l’expressió de manera que es pugui potenciar l’ensenyament-aprenentatge.

En l’ensenyament de les arts plàstiques tindria per a nosaltres un interès especial el principi pedagògic de Rousseau, que al segle xviii defensava l’educació visual mitjançant el dibuix perquè aquest exercici contribuís a desenvolupar la capacitat cognitiva de l’alumne, mitjançant l’observació directa del que és natural.

Valorem la creativitat com un fet inherent a una educació ben orientada i que s’ha de considerar des de totes les disciplines.

Innovació educativa

Disseny de projectes.

Especificació i planificació de tasques.

Resolució i valoració de produccions plàstiques.

Pla d'avaluació

Dins el context de l’avaluació contínua, es determina que la qualificació ha de ser el resultat global obtingut a partir de: la valoració de l’evolució de l’alumnat durant el curs, l’assistència a les diferents sessions presencials (25 hores) i la presentació de la tasca realitzada en les 5 hores no presencials.

Destinataris: mestres d’educació primària i a qualsevol persona interessada en la matèria.

Hores: 30 h ( 24 h presencials i 6 h no presencials )

Calendari i horari

6 dissabtes al matí, de 9.30 h a 13.30 h

Març: 8, 15, 22 i 29
Abril: 5 i 26

Formació

Coordinadora: Conxi Rosique.

Col·laboradors: Javier Aragón, Rosa M. Figuera, Luisa Gámez, Rubén González, Joaquín Hernández, Valentín Lozano, Montse Pascual, Carme Pérez.

Places: 30

Lloc:  Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per confirmar

Preu:  80 euros

Període d’inscripció: del 10 al 27 de febrer de 2014

Per Internet: www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu

Tel.: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments