Formació de formadors: iniciació en el tractament i la gestió d'alumnes d'altes capacitats dins de l'escenari de l'aula, i marc inclusiu

Descripció

La formació de formadors l’entenem com un espai i un temps de molta vàlua que té com a objectiu preparar els assistents per ser formadors d’altres professionals en el tractament a les aules i en la gestió als centres dels alumnes d’altes capacitats, i de tots els alumnes en general, dins del marc inclusiu de la nostra escola catalana.

Ha de ser un temps d’interacció entre espais de marc teòric participatius i espais pràctics amb l’objectiu d’assolir, crear, innovar i compartir els aprenentatges que anem adquirint entre tots en aquest marc formatiu, juntament amb l’experiència pròpia de cadascun dels assistents.

Objectius

Assolir els coneixements imprescindibles per aconseguir una excel·lent intervenció educativa a l’aula i una bona gestió de centre per als alumnes d’altes capacitats i per a tot l’alumnat en general dins del marc inclusiu, buscant sempre l’equilibri entre la part acadèmica i la part emocional de la persona.

Consolidar en el present i en el futur un equip de formadors coordinats amb l’ICE amb l’objectiu de seguir treballant cooperativament.

Els futurs formadors poden ser proposats i confirmats per formar part del Grup d’Altes Capacitats (GAC) després d’una reunió de definició d’expectatives i de futures aplicacions en intervenció educativa i escola inclusiva.

Tanmateix, pot haver-hi altres propostes en les quals també se seguirà el mateix procés.

Es buscarà la representació de cada demarcació del nostre territori.

Paraules clau: alumnes d’altes capacitats, detecció a l’aula, docent, lideratge, intervenció, seguiment proactiu, eines metodològiques, avaluació, currículum, competències, diagnosi, equips directius, gestió i organització, famílies, normativa vigent, marc inclusiu, formació i comunicació.

Organització

El curs de formació de formadors constarà de dos cursos: un d’inicial i un d’aprofundiment.

Aquest curs d’iniciació serà de 30 hores i el d’aprofundiment, previst per més endavant, de 60 hores (pràctiques incloses).

CURS D’INICIACIÓ

A partir d’un emmarcament teòric es treballarà la caracterització de l’alumnat d’altes capacitats. S’intentarà que els assistents s’endinsin en el sistema d’aprenentatge de tots els alumnes del grup classe en el seu entorn per arribar, així, a obtenir conclusions consensuades i orientades a ser aplicades directament a l’aula, i que representin un avançament en la cultura del centre en benefici, principalment, de tot l’alumnat, de les famílies i de la comunitat educativa.

Prèviament a l’inici del curs els assistents mantindran una entrevista personal amb les formadores per compartir, abans de començar la formació, fites, motivacions, idees, actituds i d’altres aspectes. Aquesta entrevista es farà amb l’objectiu d’iniciar la primera sessió amb el ritme de treball òptim per a tots.

El curs d’iniciació està format per cinc mòduls:

MÒDUL  1

Qui són i com són els alumnes d’altes capacitats. Caracterització des del vessant de l’aprenentatge inclusiu. Com identifiquem les necessitats educatives dels alumnes d’altes capacitats dins de l’aula?

Estudi del sistema d’aprenentatge dels alumnes a les aules: objectius.
Valoració psicopedagògica, amb caràcter proactiu, orientada a millorar la intervenció a l’aula i al centre en el marc dels criteris organitzatius i metodològics per atendre les necessitats globals de centre dins d’una comunitat inclusiva.

MÒDUL 2

Què fem a l’aula? Com els ensenyem? Perfil docent. Eines de lideratge.

Tutor i equip docent. Intervencions:

Sistema d’aprenentatge de l’alumnat. Cal conèixer les característiques de com aprèn cada alumne per dirigir la intervenció a l’aula amb l’objectiu de desenvolupar al màxim les seves competències.
Metodologia, currículum i avaluació a partir d’unitats didàctiques que donin resposta a la diversitat d’alumnat de l’aula.
Eines de desenvolupament competencial.

MÒDUL 3

Com actuem i de quina manera treballem les diferents estructures d’un centre en relació amb les decisions preses per aplicar-les a l’aula? Punts forts i punts de millora.

Tutor, equip docent, equip directiu, CAD i EAP per planificar models educatius que ens permetin l’atenció a les necessitats de l’alumnat d’AC a l’aula.
Normativa vigent.

MÒDUL 4

Relació del centre amb la família. Recursos. Estudi de casos i situacions basats en la realitat.

MÒDUL 5

Treball de fi de curs. Objectiu: aplicable a les aules i a la gestió del centre.

Metodologia

La metodologia emprada serà participativa i sempre des del marc de l’aula i la gestió de centres (intervenció i pràctica educativa), ja que és en l’escenari real on podem analitzar, reflexionar, innovar i aplicar tots els coneixements assolits en la formació per aconseguir els objectius inicials formulats.

Formadors

Joan Badia, Gemma Vilaseca, Rosa M. Vela i membres del GAC.
Participació de professionals externs en temes concrets de la formació.

Destinataris

Adreçat a docents, orientadors, gestors i inspectors en actiu.

Calendari i horari

Tots els dimecres del 28 de gener al 25 de febrer, de 17.30 h a 21.30 h

Hores: 30 hores (20 de presencials i 10 de treball personal)

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula Nova.

Places: 30

Període d’inscripció

Del 22 de setembre de 2014 al 22 de gener de 2015

Preu: 80 €

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació

icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments