Cercles restauratius i altres pràctiques restauratives

Seminari pràctic

El conflicte, el malentès i el desacord són part inevitable i fins i tot necessària de la convivència entre les persones: dins la família, dins les organitzacions, dins les comunitats, etc. El que diferencia les persones i els grups no és tant el fet de tenir o no conflictes, sinó què fan quan en tenen un.

Els cercles restauratius

Un cercle restauratiu és un procés comunitari creat per Dominic Barter que serveix per donar suport a les persones que tenen conflictes, per tal de facilitar-los que els transformin i així poder satisfer les necessitats de totes les parts implicades.

En un cercle restauratiu es reuneixen tant les persones que han actuat directament en el conflicte com les que s’han vist afectades per la situació o poden donar suport al diàleg i a l’establiment de plans d’acció que ajudin a millorar el benestar i les relacions de tots.

El fet d’implicar tots els afectats en el tractament del conflicte proporciona un nou context: el del grup que segueix un procés de diàleg per tal de comprendre els punts de vista dels altres, assumir les responsabilitats que els puguin pertocar en els fets i proposar plans d’acció que puguin contribuir a millorar la situació de tots.

Reunions restauratives (conferences)

Les reunions restauratives (conferences) són una altra forma comunitària de respondre al conflicte. Segueixen un «guió» ideat per Terry O’Connell, un policia australià que tenia com a objectiu crear una eina fàcil d’emprar per tal que els policies i altres agents poguessin tractar delictes de manera restaurativa, no punitiva.

Altres pràctiques restauratives

La justícia restaurativa es concreta en formes d’actuar, que anomenem pràctiques restauratives. Les pràctiques restauratives tenen com a objectiu construir relacions, fer comunitat a través de cercles de diàleg i altres pràctiques i mirar de reparar i restaurar les relacions quan es donin conflictes. Algunes d’aquestes pràctiques serveixen per gestionar conflictes que requereixen un tractament més formal i elaborat, com són les reunions restauratives, i altres s’adrecen a gestionar petits conflictes que es poden resoldre al moment o amb poca organització.

Objectius

L’objectiu és que els participants adquireixin els coneixements i la base pràctica inicial per poder:

 • Planificar i facilitar cercles restauratius i reunions restauratives.
 • Emprar pràctiques restauratives per tractar petits conflictes:
 • Expressions afectives
 • Preguntes restauratives
 • Diàleg restauratiu
 • Cercles per tractar conflictes
 • Emprar els cercles de diàleg com a forma de fer comunitat i afavorir la participació.
 • Mantenir el contacte i poder fer un seguiment amb els participants que ho desitgin, per donar-los suport en l’aplicació que facin de les pràctiques restauratives

 

Continguts

 • Els conflictes i el seu abordatge en el context de la justícia i les pràctiques restauratives
 • El cercle com a eina de diàleg
 • Els cercles restauratius per tractar els conflictes
 • Pràctica dels cercles restauratius
 • Reunions restauratives
 • Presentació d’altres pràctiques restauratives

Metodologia

El format de l’activitat serà el d’un taller pràctic.

Facilitador del taller

Vicenç Rul·lan. Psicòleg escolar i mediador. Professor de secundària, membre del Grup de Pràctiques Restauratives de l’ICE-IRIE de la UIB i coordinador de l’Associació de Justícia i Pràctica Restaurativa de les Illes Balears.

Calendari: 18 i 25 d’octubre de 2014, de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h

Hores: 20 hores (16 hores presencials i 4 hores de treball personal)

Places: 35

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I. Aula 1002.

Període d’inscripció

Del 22 de setembre al 9 d’octubre de 2014

Preu: 90 €

Inscripció per Internet:  Inscripció tancada

Informació

icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments