Aprenentatge i treball col·laboratiu en xarxa i amb l’entorn Moodle

:: Formadors ::

Adriana Ornellas i Guillermo Bautista

:: Destinataris ::

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona

:: Introducció ::

Les propostes d’aprenentatge col·laboratiu i l’ús de TIC i plataformes virtuals per tal de desenvolupar-les i potenciar-les són una de les vies més interessants per a la innovació del procés d’ensenyament i aprenentatge en l’entorn universitari. Aquest curs té com a objectiu fonamental que els participants adquireixin diverses estratègies i dominin alguns dels recursos per portar-les a la pràctica amb els estudiants.

El curs va dirigit a personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona. S'orienta a professors en general que vulguin adquirir estratègies d'ensenyament i aprenentatge mediats per entorns digitals, especialment en la plataforma Moodle de la UB.

:: Competències ::

Les competències que treballarà el curs amb més èmfasi són les següents:

1. Competència metodològica: ser capaç d’utilitzar estratègies metodològiques que fomentin la participació de l’estudiant i promoguin la coresponsabilitat en el propi procés d’aprenentatge, i ser capaç, també, de fer ús de les TIC de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns d’aprenentatge que potenciïn l’autonomia de l’estudiant.

2. Competència comunicativa: ser capaç de posar en pràctica estratègies de comunicació eficaç a través d’un entorn virtual i d’altres recursos TIC, amb la finalitat de fer el treball col·laboratiu possible i eficient, tenint en compte aspectes com la claredat, l’entusiasme, l’empatia i l’assertivitat.

3. Competència de planificació i gestió de la docència: ser capaç de dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’aprenentatge, d’acord amb les característiques de l’estudiant, la matèria i la situació formativa, que fomentin l’autoaprenentatge i el desenvolupament de competències professionals i personals, utilitzant també estratègies d’avaluació formativa mitjançant les TIC.

4. Competència de treball en equip: ser capaç d’organitzar i liderar un treball en equip, i participar-hi, buscant l’aprenentatge sobre els continguts del curs amb la finalitat d’obtenir articuladament un benefici propi i de la resta de l’equip.

5. Competència d’innovació: ser capaç d’aplicar nous coneixements, perspectives, metodologies i recursos en les diferents dimensions de l’activitat docent, orientats a la millora de la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge.

:: Contingut ::

— Fonaments i característiques de l’aprenentatge col·laboratiu en l’entorn Moodle i amb eines 2.0

Aprenentatge en grup, cooperatiu i col·laboratiu. Possibilitats de Moodle
Les comunitats virtuals d’aprenentatge a l’aula
El rol del docent i de l’estudiant

— Entorns i recursos per al treball col·laboratiu integrats a Moodle

Característiques dels entorns col·laboratius. El cas del Campus Virtual de la UB
Eines i recursos integrables al Moodle UB
Les xarxes socials i el seu ús per a l’aprenentatge

— Disseny d’activitats col·laboratives d’aprenentatge integrades a Moodle

Tipologia i característiques de les activitats col·laboratives
Elements per a un bon disseny d'activitats col·laboratives mediades per entorns digitals
Eines i estratègies per a l’avaluació, autoavaluació i coavaluació dels aprenentatges. Possibilitats de l’entorn Moodle

— Situacions pràctiques. Revisió i anàlisi de casos pràctics

:: Metodologia ::

El curs estarà fonamentat en una metodologia activa: els participants aniran fent el seu recorregut pel curs a partir de les orientacions del professor. A més, els participants hauran de revisar i analitzar els continguts del curs, discutir amb els companys sobre diferents propostes i fer algunes activitats.

S’hi proposen 3 activitats d’avaluació continuada:

  • Activitat 1. Debat: «Límits i possibilitats de l’aprenentatge col·laboratiu»
  • Activitat 2. Anàlisi en grup de situacions i activitats d’aprenentatge col·laboratiu.
  • Activitat 3. Disseny didàctic d’activitats col·laboratives en l’entorn digital Moodle.

També es proposen diverses activitats d’aprenentatge per tal que el professor experimenti per si mateix les tècniques i estratègies d’aprenentatge col·laboratiu mediat per entorns digitals.

:: Avaluació ::        

Durant el curs es proposen tres activitats d’aprenentatge i avaluació continuada, que donaran lloc a l’avaluació final de l’estudiant. Les activitats són senzilles i assequibles per a tots els participants. Caldrà, sobretot, fer un seguiment regular i una certa implicació en el desenvolupament de les activitats. Els criteris d’avaluació de cada activitat estaran indicats en cada enunciat. La idea és que l’aprenentatge sigui progressiu i aquestes activitats serveixin al participant per regular la seva pròpia activitat d’aprenentatge.

:: Bibliografia ::

Bautista, G. (2011). «El acompañamiento del estudiante: profesorado para una nueva forma de aprender». A Gros, B (Ed.), Evolució i reptes de l’Educació Virtual, construint l’e-learning del segle XXI. Barcelona: Editorial UOC. Pp. 51-71. [Data de consulta: 22/05/2013]. [http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9781/1/TRIPA__e-lea....
Crook, CH. (1998). Ordenadores y aprendizaje colaborativo (Madrid, Morata).
Dillenbourg, P.; Scheneider, D. (1995). Collaborative learning and the Internet. [Article en línia] http://tecfa.unige.ch/tecfa/research/CMC/colla/iccai95_1.html. Data de l’última consulta 20/6/2012.

Garrison, D.R. (2006) «Online collaboration principles» Journal of Asynchronous Learning Networks, 10 (1), pp. 25–34.
Gros, B (2004). «La construcción del conocimiento en la red: límites y posibilidades». Ediciones Universidad de Salamanca. [Article en línia] http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_05/n5_art_gros.htm. Data de l’última consulta 20/6/2012.
Gros, B (2011). «Aprendre i ensenyar en col·laboració». A Evolució i reptes de l’Educació Virtual. Barcelona: Editorial UOC.
Johnson, D.W.;Johnson, R.T.; Holubec, E.J. (1999) El aprendizaje cooperativo en el aula (Barcelona, Paidós).
Rodríguez, J.L. (2001). «Aprendizaje colaborativo en entornos virtuales». Anuario de Psicologia, 2001, vol. 32, n. 2, pàg. 63-75. [Article en línia]. http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/24209/1/517582.pdf. Data de l’última consulta 20/6/2012.

:: Durada ::

30 hores repartides en 4 setmanes

:: Calendari ::

Del 20 de gener al 16 de febrer de 2014

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments