Com aprenen els estudiants: estratègies d’aprenentatge

:: Destinataris
Personal docent de la Universitat de Barcelona

:: Formadores
Dra. Amèlia Tey Teijón
Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona

Dra. Juana M. Sancho Gil
Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona

:: Competències i objectius

Competència interpersonal
―    Desenvolupar el pensament crític i reflexiu.
―    Identificar les necessitats individuals.
Competència metodològica
―    Aplicar estratègies metodològiques que promoguin la coresponsabilitat de l’estudiant en el propi aprenentatge i el dels companys.
―    Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament aprenentatge d’acord amb les característiques dels estudiants, la matèria i la situació formativa.
Competència de planificació i gestió de la docència
―    Planificar i gestionar activitats de formació dirigides a l’alumnat que facilitin l’aprenentatge i l’adquisició de competències.
Competència d’innovació
―    Reflexionar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge per buscar noves estratègies que permetin millorar-los.
―    Introduir innovacions que tinguin com a objectiu una millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
―    Analitzar el context d’ensenyament-aprenentatge per identificar les necessitats de millora i aplicar estratègies i recursos innovadors.

:: Continguts

En aquest taller hi ha dues parts:
1.    Bases sobre l’aprenentatge
2.    Els joves i les seves formes d’aprendre al món actual

1.    Bases de l’aprenentatge
―    Concepte i fases de l’aprenentatge
―    Enfocaments d’aprenentatge: les valoracions de l’alumnat
―    Estils d’aprenentatge: la diversitat en les maneres d’aprendre
―    Els estils cognitius de les persones i la relació que tenen amb la manera com aprenem

2.    Els joves i les seves formes d’aprendre al món actual
―    Qui són els nostres estudiants
―    Contextos de socialització
―    Entorns i eines d’aprenentatge: la distància-proximitat entre el dintre i el fora de la U
―    Aprendre en un món sobreinformat i sobremancat de sentit: les aportacions de les ciències de l’aprenentatge i la neurociència
―    De l’aprenentatge per la repetició a l’aprenentatge per la comprensió
―    Reptes per a l’ensenyament universitari

:: Metodologia
Es combinen moments d’exposició de les formadores amb d’altres en què s’utilitzen metodologies actives i participatives. Durant la sessió, es proposen activitats que es fan en grup petit o bé col•lectivament, com ara l’anàlisi de situacions per identificar la relació entre estratègies d’ensenyament i estils d’aprenentatge i l’intercanvi d’experiències conegudes o viscudes, entre d’altres.

:: Avaluació
A partir de tot el que es planteja durant el taller, el professorat ha de fer la transferència al propi àmbit i, concretament, a alguna assignatura que imparteixi. Ha de presentar un document breu en què reflecteixi l’adaptació d’un contingut propi, descrivint una activitat docent idònia per adaptar-la als estils d’aprenentatge.

:: Durada  

10 h

:: Places
20

:: Calendari
25 i 26 de juny de 10 a 13 h i 27 de juny de 10 a 14 h

:: Lloc
Facultat de Farmàcia, aula B201

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments