Estadística bàsica

:: Formadors::
Joan Guàrdia, Maribel Peró, David Leiva i Rumen Rumenov   
Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament. Universitat de Barcelona. Grup d’Innovació Docent Consolidat, Grup per a l’Aprenentatge de l’Estadística en Salut (http://www1.ub.edu/gid-estadistica/).

:: Introducció ::
El seminari vol dotar els investigadors amb nivells inicials en l’aplicació de tècniques estadístiques dels fonaments bàsics per a una anàlisi general i introductòria de les seves dades de recerca.

:: Competències ::
Atès el caràcter instrumental del seminari, el temari està pensat per fer-se ressò de les competències més transversals, com ara la cerca d’informació, l’anàlisi crítica de les publicacions científiques i la familiarització amb les eines pròpies de la recerca. En l’àmbit de les competències específiques es posarà especial atenció en el treball en grup, en la selecció de tècniques estadístiques adients i en la redacció de l’apartat de resultats de la recerca científica.

Així doncs, els objectius que es pretenen assolir amb aquest curs són: oferir els conceptes més bàsics i inicials de les tècniques estadístiques i incorporar l’ús d’alguns dels programes informatitzats estadístics de més abast, com ara IBM (SPSS) o R (RCmdr).

:: Contingut ::

1.    Llenguatge bàsic: paràmetre, estadístic, error mostral, mostratge
2.    Concepte d’anàlisi estadística lligada a un procés de recerca: variables, escales, dissenys
3.    Les tècniques descriptives univariants, bivariants i multivariants
4.    La descripció gràfica
5.    El problema de la inferència i de la decisió estadística. Intervals de confiança, hipòtesis estadístiques i errors. Prova de significació
6.    Principals proves bivariants, paramètriques i no paramètriques

:: Metodologia prevista ::
Donat que es vol fer un ampli recorregut per l’estadística més bàsica, s’opta per una programació molt pràctica, en alguns casos allunyada de la formalització matemàtica pròpia de la disciplina, i es prioritza l’aplicació pràctica per sobre del coneixement del fonament.

:: Avaluació ::    
Consistirà a resoldre un cas d’estadística descriptiva i inferencial a partir d’una base de dades, amb la qual cal preparar el que seria la fase de resultats d’un article científic convencional. Aquesta activitat s’haurà de fer a mans dels avaluadors en un màxim de 30 dies després de la finalització de les sessions formatives.

:: Bibliografia ::
Aron, A. i Aron, E.N. (2001). Estadística para psicología. Buenos Aires: Pearson Educación.
Botella, J., León. D.G. i San Martín, R. (1993). Análisis de datos en psicología I. Madrid: Pirámide.
Guàrdia, J., Freixa, M., Peró, M. i Turbany, J. (2008). Análisis de datos en psicología. Madrid: Delta.
Peró, M.,  Leiva, D., Solanas, A. i Guàrdia, J. (coord.) (2012). Estadística aplicada a las ciencias sociales y de la salud mediante R y R-Commander. Madrid: Garceta.
Hildebrand, D.K. i Ott, R.L. (1998). Estadística aplicada a la administración y economia. Madrid: Addison.
Jonshon, R. i Kuby, P. (1999). Estadística elemental. Lo esencial. Mèxic: International Thomson Publishers.
Pagano, R.R. (1999). Estadística para las ciencias del comportamiento. Madrid: Thanson Editores.
Pardo, A. i San Martín, R. (1994). Análisis de datos en psicología II. Madrid: Ediciones Pirámide.
Peña, D. (1986). Estadística: Modelos y métodos I. Fundamentos. Madrid: Alianza Universidad Textos.
Salafranca, Ll., Sierra, V., Núñez, M.I., Solanas, A. i Leiva, D. (2005). Análisis estadístico mediante aplicaciones informáticas. SPSS, StatGraphics, Minitab y Excel. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
Sarrià, A., Guàrdia, J. i Freixa, M. (1999). Introducción a la estadística en psicología. Barcelona: Edicions UB.
Solanas, A., Salafranca, Ll., Fauquet, J. i Nuñez, M.I. (2004). Estadística descriptiva en ciencias del comportamiento. Madrid: Thomson.
Spiegel, M. (2001). Probabilidad y estadística. Mèxic: McGraw-Hill.
Torrado, M. (coord.) (2001). Estadística descriptiva básica. [Document sonor (disc, CD.)] Edicions UB, Team, 8.
Wonnacott, T.H. i Wonnacott, R.J. (1998). Introducción a la Estadística. Mèxic: Limusa.

:: Durada ::
20 hores

:: Calendari ::
Del 10 al 13 de juny, de 9 h a 14 h

::Places ::
20

:: Lloc ::
Facultat de Psicologia. Aula d'informàtica 1306

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments