L’estudi de casos com a mètode d’aprenentatge

:: Formador ::

Ernesto de los Reyes López

:: Introducció ::

Els alumnes que aprenen a través de l’estudi de casos retenen millor els coneixements adquirits, comuniquen les seves idees de manera més eficaç, analitzen problemes de manera més crítica, desenvolupen la seva capacitat per prendre decisions encertades, són més curiosos i el seu interès per aprendre augmenta. També augmenta el respecte per les opinions i creences de la resta.

Al taller es plantegen els conceptes bàsics del mètode i es treballa, de manera pràctica, el disseny i l’estudi d’un cas amb l’objectiu de proporcionar als assistents:

criteris per examinar i avaluar l’aplicació del mètode en un context educatiu.
formació per poder iniciar la seva utilització a l’aula.

:: Competències ::

Metodològica (CM): ser capaç d’utilitzar la metodologia de l’estudi de casos per obtenir un context educatiu motivador i un aprenentatge significatiu dels alumnes.

:: Contingut ::

A la primera sessió es tracta el desenvolupament del mètode a l’aula i es fa una pràctica sobre la manera com s’utilitza. En grups petits, els assistents estudien un cas que serveix com a referència per reflexionar sobre la utilització del mètode a l’aula. Tot seguit s’estudien les condicions i els criteris necessaris perquè el mètode proporcioni aprenentatge significatiu a l’alumnat. Per acabar aquesta sessió es fa una síntesi i es treuen les conclusions de l’aplicació del mètode a l’aula.

A la segona sessió es fa una pràctica de disseny d’un cas d’estudi. En petits grups, els assistents dissenyen un cas adaptat al seu entorn docent, per al qual es proposen: objectius d’aprenentatge, a qui va dirigit i problema que es planteja. Després d’aquest exercici es debat el procés de disseny i es reflexiona sobre l’aplicabilitat del mètode dins el context docent de cada assistent.

::  Metodologia ::

El taller té un contingut eminentment pràctic i utilitza el mateix mètode d’estudi de casos com a base per a la reflexió i l’aprenentatge. El treball en grups petits, la posada en comú dels resultats i el diàleg entre tots els participants són la base perquè cadascú descobreixi les oportunitats que el mètode proposat pot oferir-li en el seu entorn docent.

:: Avaluació ::        

Es basarà en l’assistència i participació al taller i en l’elaboració d’un treball per part de cada professor assistent, que consistirà en el disseny d’un cas adaptat als objectius d’aprenentatge d’una de les seves assignatures, juntament amb el pla d’aplicació a l’aula.

:: Bibliografia ::

·El estudio de casos como método de enseñanza. Selma Wassermann. Amorrortu editores, 1994.
·Calidad del aprendizaje universitario. J. Biggs. NARCEA.
·Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. M. de Miguel Díaz (coord.) Alianza Editorial, 2006.
·How learning works. Seven research based principles for smart teaching. S.A. Ambrose el al. JOSSEY-BASS 2010.

:: Durada ::

12 hores (8 de presencials + 4 de treball autònom)

:: Calendari ::

Sessions presencials: 20 i 21 de febrer de 2014, de 10.00 h a 14.00 h

Finalització del curs: 14 de març de 2014

:: Lloc ::

Aula E de la Facultat d’Economia i Empresa, edifici 696

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments