Com millorar les classes universitàries. Comunicació, participació, motivació del’alumnat i suport amb eines Web 2.0.

::Formadors ::

Francesc Imbernon. Universitat de Barcelona
Antonio Bartolomé. Universitat de Barcelona

:: Introducció ::

El curs va dirigit a professorat universitari i pretén donar orientacions i metodologies que tinguin en compte la necessitat de fomentar en els estudiants un aprenentatge actiu, que superi la pura transmissió de coneixements. Es treballen els processos que aporten capacitat per abordar els nivells de complexitat que requereix el món actual i les necessitats de formació, i es fa una selecció de serveis i recursos del Web 2.0 que es poden usar com a suport a les metodologies que es tracten en el curs, entenent-los en el context d’una societat de l’aprenentatge.

:: Competències ::

Utilitzar estratègies metodològiques que fomentin la participació de l’alumnat.
Aplicar estratègies metodològiques que promoguin la coresponsabilitat de l’alumnat en el propi aprenentatge i el dels companys.

Mantenir la coherència entre objectius formatius i estratègies d’ensenyament-aprenentatge.
Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament-aprenentatge, d’acord amb les característiques de l’alumnat, la matèria i la situació formativa.
Aplicar estratègies didàctiques diverses per millorar la comunicació entre professorat i estudiant i entre estudiant i estudiant.
Planificar les activitats pràctiques de manera que fomentin l’autoaprenentatge i el desenvolupament de competències professionals i personals.
Seleccionar i aprendre a utilitzar les TIC del propi àmbit de coneixement, disciplina, matèria o professió.
Proporcionar retroacció continuada que afavoreixi l’aprenentatge i l’autoregulació de l’alumnat.
Estructurar el discurs segons les característiques del context, el missatge i les persones que en siguin destinatàries.
Facilitar la comprensió dels continguts del discurs mitjançant definicions, reformulacions i exemples.
Identificar les barreres de la comunicació en el context didàctic i plantejar estratègies que permetin una bona comunicació amb l’alumnat.

:: Contingut ::

El curs es compon de quatre tallers:

Taller 1. La comunicació i la millora de les classes presencials

Continguts

La comunicació amb l’alumnat. Elements que cal tenir en compte. Com es pot millorar la sessió magistral. Estratègies docents per a grups grans.
Adequació de les estratègies docents als continguts i als objectius de la docència.

Taller 2. La participació de l’alumnat. Estratègies de participació

Continguts

Aprenentatge experiencial-vivencial.
Estratègies participatives per a l’aprenentatge conceptual, procedimental i actitudinal.
Estratègies participatives a les aules universitàries.

Taller 3. El material de suport a les classes universitàries

Continguts

Els materials per a la formació dins de la seqüència formativa a l’aula.
Materials per al treball autònom dels participants: idees clau.
Transformació de continguts de cursos presencials a aules virtuals.
Característiques específiques dels materials virtuals.

Taller 4. Mètodes i estratègies  d’interès i motivació de l’alumnat per aprendre a l’educació superior

Continguts

Motius per motivar l’alumnat.
Claus per motivar l’interès de l’alumnat per part del professorat.
Què es la motivació, l’interès, l’esforç...?
Algunes consideracions per contribuir a la creació d’un ambient  d’interès i esforç a classe.
Tècniques concretes per afavorir la motivació de l’alumnat.

:: Metodologia ::

La metodologia es basarà en l’exposició participativa dels continguts, visionats de vídeo, anàlisi de casos i treball en petit grup.

:: Avaluació ::        

Es dissenyarà una estratègia participativa d’aplicació a l’aula amb els components desenvolupats en el tallers.

:: Bibliografia ::

BARKLEY, E. et al. (2007). Técnicas de aprendizaje colaborativo. Manual para el profesorado universitario. Madrid: Morata/MEC.

BAIN, K. (2007). El que fan els millors professors universitaris. València: Universitat de València.

BARTOLOMÉ, A.R. (2011). Recursos tecnológicos para el aprendizaje. San José (CR): Editorial Universidad Estatal a Distancia.

HANNAN, A.; SILVER, H. (2003). Innovar en la Universidad. Madrid: Narcea.

IMBERNÓN, F. (2009). Millorar l’ensenyament i l’aprenentatge a la universitat. Barcelona: ICE-UB. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/8322.

:: Durada ::

25 hores (18 de presencials i 7 de treball autònom)

:: Calendari ::

Presencials: 6, 13, 20 i 27 de març, de 9.30 a 13.30 h, i 24 d’abril, de 9.30 a 12 h

::Places ::

25

:: Lloc ::

Facultat de Biologia, aula 34 (2a. Planta de l'aulari)

:: Llengua d’impartició ::

 Català i castellà

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments