Entorns personals d’aprenentatge (Personal Learning Environments, PLE): el seu ús en contextos d’educació formal

:: Formadora ::
Anna Engel
Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona

:: Introducció ::
Els entorns personals d’aprenentatge (Personal Learning Environments, PLE) entesos com a metodologia, com a eina o com a estratègia d’aprenentatge estan de màxima actualitat. La finalitat del curs és reflexionar sobre les possibilitats, limitacions i dificultats d’implementació d’aquest tipus d’entorns en el marc de l’educació superior.

:: Competències ::
Aplicar estratègies metodològiques (d’aprenentatge i avaluació) adequades a les necessitats de l’alumnat, de manera que siguin coherents amb els objectius i els processos d’avaluació, i que tinguin en compte l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per contribuir a millorar els processos d’ensenyament aprenentatge.

Crear i aplicar nous coneixements, perspectives, metodologies i recursos en les diferents dimensions de l’activitat docent, orientats a la millora de la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge.

:: Contingut ::
1.    Trajectòries d’aprenentatge a través de contextos i pràctiques educatives formals i no formals: la nova ecologia d’aprenentatge
2.    Què és un entorn personal d’aprenentatge? Exemples d’entorns personals d’aprenentatge. Eines per a la confecció d’entorns personals d’aprenentatge. Com és el meu entorn personal d’aprenentatge?
3.    Experiències i propostes educatives de construcció i ús d'entorns personals d’aprenentatge en l’educació formal

:: Metodologia prevista ::
El treball del curs s’organitza entorn de dos tipus d’activitats: (i) seminari de lectura i discussió de textos sobre els continguts; (ii) treball en petit grup centrat en la indagació, anàlisi i valoració de propostes educatives basades en la construcció i l’ús d’entorns personals d’aprenentatge.

:: Avaluació ::
Es basa en dos aspectes:
- Les aportacions individuals dels participants a la dinàmica general del curs (intervencions en els fòrums de discussió i debat, i aportacions documentals relacionades amb els continguts del curs), i la seva implicació en el desenvolupament (50 %).
- El producte del treball en petit grup d’indagació, anàlisi i valoració de propostes educatives basades en la construcció i l’ús d'entorns personals d’aprenentatge, i la implicació individual en el seu desenvolupament (50 %).

:: Bibliografia ::
Adell, J.; Castañeda, L. (2010). «Los entornos personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje». A R. Roig i M. Fiorucci (Ed.), Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las TIC y la interculturalidad en las aulas. Alcoy: Marfil.
http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/17247/1/Adell&Casta%C3%B1eda_...

Attwell, G. (2006). Personal Learning Environments. The Wales-Wide Web. Graham Attwell on Learning, Knowledge and Technology. http://www.knownet.com/writing/weblogs/Graham_Attwell/entries/6521819364

Barron, B. (2006). «Interest and self-sustained learning as catalysts of development: A learning ecologies perspective». Human Development, 49, 193-224.

Cabero, J.; Barroso, J.; Llorente, M. (2010). «El diseño de Entornos Personales de  Aprendizaje y la formación de profesores en TIC». Digital Education Review, 18. http://greav.ub.edu/der/index.php/der/article/view/169/369

Coll, C. (2010). «Enseñar y aprender en el mundo actual: desafíos y encrucijadas». Pensamiento Iberoamericano, 7, 47-66.

Erstad, O., Gilje, Ø.; Arnseth, H.C. (2013). «Vidas de aprendizaje conectadas: Jóvenes digitales en espacios escolares y comunitarios». Comunicar, 40, 89-98. http://dx.doi.org/10.3916/C40-2013-02-09

Martindale, T. & Dowdy, M. (2010). «Personal Learning Environments». A Veletsianos, G. (Ed.), Emerging technologies in distance education (p. 177-193). Edmonton: AU Press, Athabasca University.

Siemens, G. (2013). «Pistas para un entorno personal de aprendizaje docente». Ciclo de Conferencias Internacionales de Educación y Tecnología, Fundación Telefónica (EducaRed).
http://www.youtube.com/watch?v=V3LUFOjR17M&feature=youtu.be

Veletsianos, G. & Navarrete, C. C. (2012). «Online Social Networks as Formal Learning Environments: Learning Experiences and Activities». The International Review of Research in Open and Distance Education, 13(1), 144-166.

:: Durada ::
30 hores

:: Calendari ::
Del 16 de juny a l’11 de juliol de 2014

:: Lloc ::
Curs en línia
 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments