Emprendre i ensenyar: tècniques d’emprenedoria a l’aula

Curs presencial
 

Formadors
Pere Juàrez (coordinador), Xavier Testar, Silvia Gironès i Jordi García

Destinataris
Professorat de la Universitat de Barcelona, de qualsevol camp de coneixement

Introducció

Aquest curs pretén mostrar als professors assistents els enfocaments actuals de l’educació per a l’emprenedoria, fonamentats en la generació de noves oportunitats i en el fet d’aprendre a impulsar-les i executar-les a l’aula.

Es combina la formació en aspectes bàsics de l’emprenedoria amb els instruments per aprendre a involucrar els estudiants en la cultura de l’emprenedoria, entesa com una competència per a la vida professional en sentit ampli, perquè sigui més present a les aules.

L’ensenyament universitari ha experimentat una profunda transformació en les darreres dècades. Les seves funcions han anat canviant i s’ha assumit la professionalització com a part de l’ensenyament universitari.

Això implica incorporar l’emprenedoria a les aules, a través d’activitats per millorar la visibilitat i la sensibilització de la comunitat universitària respecte a les competències emprenedores, en un sentit ampli i aplicat a totes les àrees de coneixement.

L’adquisició d’aquestes competències i habilitats, com ara el desplegament de la iniciativa personal, la creativitat, la facilitat per a la comunicació, la capacitat per assumir riscos i responsabilitats o la flexibilitat i la capacitat per treballar en equip, poden millorar el perfil professional i les perspectives d’ocupabilitat laboral en un futur.

Objectiu

L’objectiu del curs és, doncs, introduir els professors en l’ensenyament de l’emprenedoria i mostrar-los la seva possible utilització com a eina d’aprenentatge dels alumnes. Es pretén, doncs:

 • Incentivar la generació d’idees d’emprenedoria basades en la innovació.
 • Incentivar que els alumnes treballin sobre les seves idees innovadores per transformar-les en un projecte.
 • Propiciar que els alumnes aprenguin a utilitzar eines útils per materialitzar una idea d’emprenedoria.

Competències

Un cop finalitzat el curs, els participants han de poder:

 • Entendre el marc lògic de pensament i acció  –model I4i– i com pot ser ensenyat i aplicat pels emprenedors.
 • Conèixer les característiques del perfil de l’emprenedor i l’intraemprenedor. Comprendre l’emprenedor i la mentalitat emprenedora.
 • Reconèixer aspectes clau dels procesos i continguts de l’ensenyament en organització i gestió.
 • Valorar les aportacions de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) (project based learning, PBL) i d’altres mètodes experiencials fonamentats en l’acció.
 • Comprendre en profunditat les àrees de continguts específics relacionades amb l’ensenyament per l’emprenedoria.

 

Contingut

DIA 1

 • Emprenedoria a la Universitat.  Per què i com?
 • Ensenyament i aprenentatge de l’emprenedoria
 • Pensament i acció: I4i Initiate-Incubate-Implement-Improve
 • Creativitat i generació d’idees
 • Pràctiques: «The Golden Card». Generació d’idees

DIA 2

 • Aprenentatge basat en projectes (ABP) (project based learning, PBL)
 • Trets característiques de la gestió de projectes
 • Pràctica: «Project Model Canvas»

DIA 3

 • Pensament de dissenyador (design thinking)
 • Avaluació d’oportunitats i construcció del concepte
 • Pràctica: «Lotus Flower». Estructura de desglosament de tasques (EDT)

DIA 4

 • Importància de la comunicació i el màrqueting en l’emprenedoria
 • Les 3 C: comunicació, col·laboració, coordinació
 • Execució i control del pla: temps, cost, recursos, qualitat, contingències i riscos
 • Les principals causes de fracàs dels emprenedors
 • Pràctiques: «Giving the Voice to Values». «The B Plan»

DIA 5

 • Diferents entorns per l’emprenedoria: social, familiar, corporatiu, tecnològic, etc.
 • Capacitat de síntesi i de convicció. Aprenent de la feina feta
 • Habilitats comunicatives: presentació i defensa de la idea
 • Elements de la memòria del projecte emprenedor
 • Avaluació i valoració del projecte emprenedor. Com es poden saber certs aspectes del projecte:   És realment una oportunitat? Pot interessar a inversors? Té expectatives de creixement? Criteris d’èxit més importants
 • Pràctica: «The Pocket Wallet». «Pitch Elevator». «One Page Presentation»

DIA 6 

 • Exercici global de consolidació: «From Flash to Cash»
 • Recomanacions finals

Metodologia

Totes les sessions es desenvolupen de la mateixa manera: una part d’explicació de continguts i una segona part d’aplicació d’aquest continguts per part dels assistents, mitjançant tallers i altres dinàmiques. Les parts pràctiques estan preparades i dirigides amb aprenentatge basat en projectes (ABP), i se n’assegura l’aplicabilitat en l’entorn real amb eines i mètodes contrastats per la seva eficàcia, com els descrits als continguts.

Es proposa, mitjançant una enquesta específica i una trobada al cap d’un mes d’haver finalitzat el curs, oferir retroalimentació als professors assistents que, de manera voluntària, hagin aplicat els coneixements adquirits en la seva activitat docent.

Avaluació

Avaluació continuada de les pràctiques realitzades.

Bibliografia

Documentació en pdf:

 • Entrepreneurial Education: A Guide for Educators. Comissió Europea, 2013.
 • Test d’autodiagnosi de capacitats emprenedores.

Durada
18 hores

Calendari

25 i 27 de gener, 1, 3, 8 i 10 de febrer de 2016, de 16.00 a 19.00 h

Places
25

Lloc
Facultat de Farmàcia Atenció! canvi d'aula

25 de gener, aula B-201 de l'edifici B
Resta de dies, aula B-101 de l'edifici B

Idioma d’impartició
Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments