L’aula connectada! Estratègies didàctiques de treball en xarxa en l’entorn Moodle

:: Formador ::

Guillermo Bautista. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona

:: Introducció ::

Aprendre en xarxa és una estratègia que obre infinitat de possibilitats per a l’aprenentatge a la universitat, i és molt fàcil posar-la en pràctica. Permet fomentar dinàmiques d’aprenentatge col·laboratiu i aprenentatge connectat amb diferents persones, agents socials i empreses i institucions. Tenir una proposta didàctica amb l’ús de la plataforma Moodle i fer ús dels diferents recursos TIC és l’objectiu fonamental d’aquest curs, que permetrà al professorat participant fer que la seva proposta didàctica no es quedi només a l’aula física, sinó que transcendeixi de l’espai físic tradicional amb propostes motivadores i innovadores per a l’aprenentatge.

El curs va dirigit a personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona. S'orienta a professors en general que vulguin adquirir estratègies d'ensenyament i aprenentatge mediats per entorns digitals, especialment en la plataforma Moodle de la UB.

:: Competències ::

Les competències que treballarà el curs amb més èmfasi són les següents:

1. Competència metodològica. Ser capaç d’utilitzar estratègies metodològiques que fomentin la participació de l’estudiant i promoguin la coresponsabilitat en el propi procés d’aprenentatge, i també fer ús de les TIC de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns d’aprenentatge que potenciïn l’autonomia de l’estudiant.

2. Competència comunicativa. Ser capaç de posar en pràctica estratègies de comunicació eficaç a través d’un entorn virtual i d’altres recursos TIC, amb la finalitat de fer el treball col·laboratiu possible i eficient, tenint en compte aspectes com la claredat, l’entusiasme, l’empatia i l’assertivitat.

3. Competència de planificació i gestió de la docència. Ser capaç de dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’aprenentatge, d’acord amb les característiques de l’estudiant, la matèria i la situació formativa, que fomentin l’autoaprenentatge i el desenvolupament de competències professionals i personals, utilitzant també estratègies d’avaluació formativa mitjançant les TIC.

4. Competència de treball en equip. Ser capaç d’organitzar i liderar un treball en equip, i participar-hi, buscant l’aprenentatge sobre els continguts del curs, amb la finalitat d’obtenir articuladament un benefici propi i de la resta de l’equip.

5. Competència d’innovació. Ser capaç d’aplicar nous coneixements, perspectives, metodologies i recursos en les diferents dimensions de l’activitat.

:: Contingut ::

1. Les TIC i els entorns digitals com a mitjans i contextos per aprendre

2. Aprendre en xarxa a la universitat

2.1. Entorns personals d’aprenentatge de professors i estudiants

2.2. Competències digitals del professorat per connectar l’aula

3. Estratègies didàctiques per aprendre en xarxa

3.1. Claus del disseny d’activitats per aprendre en xarxa

3.2. Possibilitats de Moodle per aprendre en xarxa

3.3. Aspectes d’organització didàctica per aprendre en xarxa

4. Recursos per aprendre en xarxa integrats a Moodle

:: Metodologia ::

El curs estarà fonamentat en una metodologia activa: els participants aniran fent el seu recorregut pel curs a partir de les orientacions del professor. A més, els participants hauran de revisar i analitzar els continguts del curs, discutir amb els companys sobre diferents propostes i fer algunes activitats.

S’hi proposen tres activitats d’avaluació continuada:

Activitat 1. Debat. «La xarxa com a espai d’aprenentatge: reptes i oportunitats».
Activitat 2. Anàlisi de recursos i estratègies per connectar l’aula mitjançant eines web 2.0.
Activitat 3. Disseny didàctic d’una activitat d’aprenentatge a partir del Moodle.

També es proposen diverses activitats d’aprenentatge per tal que el professor experimenti per si mateix les tècniques i estratègies d’aprenentatge en xarxa.

:: Avaluació ::

Durant el curs es proposen tres activitats d’aprenentatge i avaluació continuada, que donaran lloc a l’avaluació final de l’estudiant. Les activitats són senzilles i assequibles per tot els participants. Caldrà, sobretot, fer un seguiment regular i tenir una certa implicació en el desenvolupament de les activitats. Els criteris de l’avaluació de cada activitat estaran indicats en cada enunciat. La idea és que l’aprenentatge sigui progressiu i que aquestes activitats serveixin al participant per regular la seva pròpia activitat d’aprenentatge.

:: Bibliografia ::

Adell, J.; Castañeda, L. (). «Entornos personales de aprendizaje (PLEs). Una nueva forma de entender el aprendizaje». A Roig Vila, R. & Fiorucci, M. (Eds.) Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Alcoy: Marfil – Roma TRE Universita degli studi. Article en línia http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/17247/1/Adell%26Casta%C3%B1ed...
Bautista, G; Escofet, A. (2013). Enseñar y aprender en la universidad. Claves y retos para la mejora. Octaedro
Castañeda, L; Adell, J. (2013). «Entornos personales de aprendizaje. Claves para el ecosistema educativo en red». Editorial Marfil. Document en línia http://www.edutec.es/sites/default/files/publicaciones/castanedayadellli...
Martínez C.; Fernández, M. S. (2011). «El uso de Moodle como entorno virtual de apoyo a la enseñanza presencial». A Roig Vila, R. & Laneve, C. (Eds.). La práctica educativa en la sociedad de la información. Innovación a través de la investigación. Alcoy - Brescia: Marfil & La Scuola Editrice.

Document en línia http://www.edutic.ua.es/wp-content/uploads/2012/06/La-practica-educativa...

Sloep, P. (2011). «Redes de aprendizaje, aprendizaje en red». Revista Comunicar. Vol. XIX, nº 37, 2º semestre, octubre 2011. Article en línia

http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=37&articulo=37-2011-07

:: Durada ::

30 hores repartides en 4 setmanes

:: Calendari ::

Del 16 de juny a l’11 de juliol

:: Lloc ::

En línia

:: Idioma d’impartició ::

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments