Ser docent en un entorn híbrid d’aprenentatge: blended teaching

:: Formadora ::

Ana María Berruecos Vila. Col·laboradora de l’ICE

:: Introducció ::

El Campus Virtual Moodle de la UB no és només una eina tecnològica posada a disposició de la comunitat de la institució. Aquest sistema de gestió de l’aprenentatge representa un instrument pedagògic que pot ser aprofitat de manera eficaç pels docents (i els estudiants!) per millorar la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest curs pretén donar les bases perquè els professors integrin l’aprenentatge mixt (blended learning) utilitzant el Moodle com una part essencial de la seva pràctica docent.

Es farà èmfasi en:

- El concepte de blended learning i els models d’aplicació més acceptats actualment.

- Les particularitats de les funcions i del rol dels docents en aquest model d’ensenyament-aprenentatge.

Es treballarà directament amb la plataforma Moodle de la UB, a través de la qual els participants hauran de presentar un projecte amb una aula virtual de pràctiques relacionat amb alguna de les assignatures que imparteixen normalment.

Aquest curs en línia està adreçat al personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

:: Competències ::

  • Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb les característiques de l’alumnat, la matèria i la situació formativa.
  • Utilitzar les TIC de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns d’aprenentatge que potenciïn l’autonomia de l’alumnat.
  • Utilitzar amb criteri selectiu les TIC com a suport i mitjà per al desenvolupament i la millora del procés d’ensenyament‐aprenentatge.
  • Planificar i gestionar activitats de formació adreçades a l’alumnat que facilitin l’aprenentatge i l’adquisició de competències.
  • Reflexionar i investigar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge per cercar noves estratègies que permetin millorar‐los.
  • Introduir innovacions que tinguin com a objectiu una millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.

:: Contingut ::

  • Blended learning i els seus models (setmana 1)
  • Blended teaching: funcions i rols dels docents dins de l’aula híbrida (setmana 2)
  • Els objectius d’aprenentatge i les eines de Moodle i del web 2.0 per dissenyar activitats d’aprenentatge (setmana 3)
  • Projecte personal i tancament (setmanes 4, 5 i 6)

:: Metodologia prevista ::

El curs està organitzat en quatre unitats, repartides en sis setmanes. En cada unitat es treballarà amb lectures, participació als fòrums, activitats col·laboratives i individuals i, finalment, un projecte personal (dedicació de tres setmanes al projecte final en una aula de pràctiques).

:: Avaluació ::        

S’avaluarà els participants tenint en compte la seva participació activa als fòrums i a les activitats col·laboratives, el lliurament de les feines individuals i el projecte final. En cada activitat s’especifiquen les intervencions mínimes necessàries per poder considerar que aquesta activitat s’ha completat.

:: Bibliografia ::

Garrison D.R.; Vaughan N.D. (2008) Blended Learning in Higher Education. Framework, principles and guidelines. USA: Jossey-Bass.

Bartolomé Pina, A. (2008) «Entornos de aprendizaje mixto en Educación Superior». RIED, vol. 11, núm. 1, p. 15-58.

Alonso, L.; Blázquez, F. (2012) El docente de educación virtual. Guía Básica. Madrid: Narcea.

Martínez Pérez, I.S.; Suñé Suñé, F.X. (2011) La escuela 2.0 en tus manos. Panorama, instrumentos y propuestas. Madrid: Anaya.

:: Durada ::

30 hores repartides en sis setmanes

:: Calendari ::

Del 9 de març al 17 d’abril de 2015

Presentacions obligatòries al fòrum (del divendres 6 de març al dilluns 9 de març)

:: Llengua d’impartició ::

Castellà / Català

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments