Com aprenen els estudiants: estratègies d’aprenentatge

:: Formadora ::

Dra. Amèlia Tey Teijón. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona

:: Introducció ::

El curs ofereix l’explicació introductòria d’ elements i variables, relacionats amb el concepte d’aprenentatge, que permeten entendre la diversitat actual dels estudiants que tenim a les aules.

:: Competències i objectius ::

Competència interpersonal

Desenvolupar el pensament crític i reflexiu.
Identificar les necessitats individuals.

Competència metodològica

Aplicar estratègies metodològiques que promoguin la coresponsabilitat de l’estudiant en el propi aprenentatge i el dels companys.
Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament‑aprenentatge, d’acord amb les característiques dels estudiants, la matèria i la situació formativa.

Competència de planificació i gestió de la docència

Planificar i gestionar activitats de formació dirigides a l’alumnat que facilitin l’aprenentatge i l’adquisició de competències.

Competència d’innovació

Reflexionar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge per buscar noves estratègies que permetin millorar-los.
Introduir innovacions que tinguin com a objectiu una millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
Analitzar el context d’ensenyament-aprenentatge per identificar les necessitats de millora i aplicar estratègies i recursos innovadors.

:: Continguts ::

  • Concepte i fases de l’aprenentatge
  • Enfocaments d’aprenentatge: les valoracions de l’alumnat
  • Estils d’aprenentatge: la diversitat en les maneres d’aprendre
  • Els estils cognitius de les persones i la seva relació amb la manera com aprenem

:: Metodologia ::

Es combinen moments d’exposició de la formadora amb d’altres en què s’utilitzen metodologies actives i participatives. Durant la sessió, es proposen activitats que es fan en grup petit o bé col·lectivament, com ara l’anàlisi de situacions per identificar la relació entre estratègies d’ensenyament i estils d’aprenentatge i l’intercanvi d’experiències conegudes o viscudes, entre d’altres.

:: Avaluació ::

A partir de tot el que es planteja durant el taller, el professorat ha de fer la transferència al propi àmbit i, concretament, a alguna assignatura que imparteixi. Ha de presentar un document breu en què reflecteixi l’adaptació d’un contingut propi, descrivint una activitat docent idònia per adaptar-la als estils d’aprenentatge.

:: Bibliografia ::

BIGGS, J. (2005) Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Narcea.

MONEREO, C.; POZO, J.A. (2009) La universidad ante la nueva cultura educativa. Madrid: Síntesis.

PAREDES, J.; DE LA HERRÁN, A. (coords.)(2010) Cómo enseñar en el aula universitaria. Madrid: Pirámide.

PRIETO, L. (coord.)(2008) La enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje. Estrategias útiles para el profesorado. Barcelona: Octaedro/ICE-UB

:: Durada ::

8 h

:: Places ::

20

:: Calendari ::

15 i 17 de juny de 2015 de 10.00 a 14.00 h

:: Lloc ::

Facultat de Dret, seminari 1 (1a planta de l’edifici Principal)

:: Llengua d’impartició ::

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments