Habilitats per a la resolució de conflictes en equips docents i investigadors

:: Formador ::

Ernesto de los Reyes López. Universitat Politècnica de València

:: Introducció ::

Els treballs d’investigació indiquen que els entorns participatius faciliten l’emergència i la promoció de les diferències. Per tant, és probable que en organitzacions universitàries, com ara departaments, unitats docents, instituts o grups de recerca, atès el seu caràcter estructural altament participatiu, el grau de conflictes pugui arribar a ser un problema important. Sembla adequat, doncs, que el professorat universitari tingui coneixements específics per poder identificar l’origen i la naturalesa dels conflictes que es poden manifestar entre les persones dels grups que lideren, o en els quals participen, i que, a més, tinguin criteris i tècniques per resoldre’ls.

:: Competències ::

Competència interpersonal (CI). Ser capaç de fer una anàlisi encertada de l’origen i les causes de conflictes interpersonals o intergrupals, i disposar d’eines per resoldre’ls.

Competència comunicativa (CC). Ser capaç de comunicar i dialogar d’una manera eficaç per a la resolució de conflictes i per evitar que emergeixin.

:: Contingut ::

En aquest taller es plantegen els conceptes bàsics de la teoria interaccionista que diu que els conflictes són inherents a les relacions socials i que entre dues persones o en una organització aquests conflictes poden tenir efectes negatius (conflictes disfuncionals) o positius (conflictes funcionals). El concepte de resolució de conflictes es desenvolupa a través de dues àrees d’actuació: l’anàlisi i diagnòstic del conflicte, i les tècniques de resolució (negociació, mediació i arbitratge). Finalment, s’analitzen els mètodes de prevenció de conflictes i l’oportunitat d’un grau de conflictivitat funcional adequat que promogui l’assoliment d’objectius, el canvi i el desenvolupament organitzatiu.

::  Metodologia prevista ::

De manera molt pràctica i participativa, es fan exercicis, estudis de casos i jocs de rol, que permeten als assistents adquirir una experiència bàsica en l’aplicació d’aquests conceptes per poder-ne iniciar la utilització.

:: Avaluació ::        

Es basarà en l’assistència i participació en el taller i en l’elaboració d’un treball, per part de cada professor assistent, en el qual, utilitzant com a referència una situació interpersonal o un grup de treball o organització, reals o imaginaris, haurà de fer l’anàlisi del conflicte i proposar accions per millorar la situació.

:: Bibliografia ::

  • Negociación. Una orientación para enfrentar las conversaciones difíciles. Stone, D.; Patton, B.; Heen, S. NORMA 1999.
  • Obtenga el sí. El arte de negociar sin ceder. Fisher, R. et al. GESTIÓN 2000, 2011.
  • Resolver los conflictos con éxito. John Macdonald. GESTIÓN 2000, 2004.
  • Entender el Conflicto. Redorta, J. PAIDÓS, 2007.
  • Nuevos paradigmas en la resolución de conflictos. Perspectivas y prácticas. Schnitman, D.F. (ed.) GRANICA, 2000.
  • Negociación y resolución de conflictos. W.H. Schmidt et al. Deusto Harvard Business Review, 2001.

:: Durada ::

12 h (8 hores presencials + 4 de treball autònom)

:: Calendari ::

26 i 27 de març de 2015 de 10 a 14 h

:: Lloc ::

Facultat d’Economia i Empresa, edifici 696, Sala de juntes

:: Llengua d'impartició ::

Castellà

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments