Eines de Moodle per al treball col·laboratiu

:: Formador ::

Jordi Calvo Lajusticia. Facultat d'Educació (UB)

:: Destinataris ::

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

El curs està adreçat a persones que tinguin coneixement del funcionament del Campus Virtual UB. Per exemple: que hagin fet algun dels cursos bàsics del Campus Virtual, o bé que hagin fet servir el Campus Virtual per al desenvolupament d’alguna assignatura.

Si no es tenen uns coneixements mínims del funcionament de la plataforma Moodle, resultarà més complicat poder seguir el curs de forma adequada.

:: Competències i objectius ::

Competències

  • Competència metodològica.
  • Competència de planificació i gestió de la docència.
  • Competència d’innovació.

Objectius

La finalitat del curs és donar a conèixer les principals característiques i funcions, i els principals usos, de les eines de Moodle que estan orientades a potenciar el treball col·laboratiu de l’alumnat: fòrum, wiki, glossari i base de dades. També les opcions de configuració de grups i agrupaments que permeten diverses formes d’organització d’aquest treball col·laboratiu.

De forma específica, es pretén aconseguir que els participants al taller puguin:

  • Conèixer les eines de Moodle que poden potenciar el treball col·laboratiu de manera més específica (fòrum, wiki, glossari i base de dades) i les seves principals característiques.
  • Conèixer les principals opcions de configuració de grups i agrupaments i la seva utilització per organitzar les eines per al treball col·laboratiu.
  • Crear, configurar i utilitzar diversos tipus de fòrums, wikis, glossaris i bases de dades.
  • Identificar les possibilitats d’utilització de les eines treballades al curs, per disposar de criteris que permetin decidir quan i com fer-les servir.

:: Contingut ::

1. Les eines de Moodle orientades al treball col·laboratiu (fòrum, wiki, glossari, base de dades)

Generalitats

2. Grups i agrupaments en Moodle

Visió general, funcions i possibilitats

Configuració

3. Fòrum

Creació i configuració

Gestió del contingut

4. Wiki

Creació i configuració

Gestió del contingut

5. Glossari

Creació i configuració

Gestió de la informació

6. Base de dades

Creació i configuració

Definició i desenvolupament de l’estructura

Gestió de la informació

7. Exemples i possibilitats d’utilització

De les diferents eines treballades

Comparació: possibilitats, grau de complexitat, avantatges, inconvenients, etc.

:: Metodologia prevista ::

Es faran dues sessions presencials inicials (3 hores cada sessió) en les quals es presentaran les característiques de les eines, es treballarà sobre el seu procés de creació i configuració i es proposaran activitats bàsiques que els participants del curs hauran de desenvolupar.

La darrera hora de cada sessió es farà servir perquè  els participants pugin posar en pràctica els continguts treballats durant la sessió i avançar en les activitats proposades. També es podrà destinar a resoldre dubtes de forma més individualitzada.

Els participants disposaran d’una setmana de treball en línia, destinada a posar en pràctica els continguts del curs i a desenvolupar les activitats proposades. Durant aquest temps es faran servir les eines del Campus Virtual (principalment els fòrums) per fer el seguiment dels possibles dubtes, dificultats, comentaris i suggeriments dels participants.

Passada la fase de treball en línia, es farà una tercera sessió presencial (3 hores) que estarà destinada a: exposar i compartir amb la resta de participants les activitats desenvolupades; revisar i comentar aquestes activitats; comentar els dubtes, dificultats, etc. que hagin pogut quedar sense resoldre; complementar (si és el cas) alguns aspectes de l’ús, la configuració i el disseny de les eines treballades.

Finalment, es disposarà d’uns dies més fins al tancament del curs, destinats a finalitzar (en cas necessari) aquelles qüestions de les activitats que hagin pogut quedar pendents, i a valorar-les.

:: Avaluació, activitats i criteris ::

Per a l’avaluació es tindran en compte tres aspectes:

  • Assistència a les sessions presencials.
  • Realització de les activitats de pràctica proposades (que es valoraran en funció del grau d’acompliment dels elements que les componguin).
  • Participació en les dinàmiques que es pugin generar durant les fases de treball en línia.

:: Durada ::

15 h (9 h presencials i 6 de treball en línia)

:: Places ::

25

:: Calendari ::

Presentació del curs: 9 de març de 2015

Sessions presencials: 10, 12 i 19 de març de 2015 de 10 a 13 h

Tancament del període de docència del curs: 24 de març de 2015

:: Lloc ::

Facultat d’Economia i Empresa, edifici 690, aula I-9 (aula d’informàtica)

:: Llengua d’impartició ::

Català

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments