Estadística bàsica | ICE. Institut de desenvolupament professional

Estadística bàsica

:: Formadors ::

Joan Guàrdia, David Leiva, Rumen Manolov i Maribel Peró
Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona

:: Introducció ::

Dotar als investigadors amb nivells inicials en l’aplicació de tècniques estadístiques dels fonaments bàsics per a una anàlisi general i introductòria de les seves dades de recerca.

:: Competències ::

Atès el caràcter instrumental del seminari, el temari està pensat per fer-se ressò de les competències més transversals com ara la cerca d'informació, l'anàlisi crítica de les publicacions científiques i la familiarització en els estris propis de la recerca. En l'àmbit de les competències específiques es farà una especial atenció al treball en grup, a la selecció de tècniques estadístiques adients i a la redacció de l'apartat de resultats de la recerca científica.

Així doncs els objectius que es pretenen assolir amb aquest curs són Oferir els conceptes més bàsics i inicials de les tècniques estadístiques tot incorporant l’ús d’alguns dels programes informatitzats estadístics de més ampli ús com IBM (SPSS) o R (RCmdr).

:: Contingut ::

  • Llenguatge bàsic: Paràmetre, estadístic, error mostral, mostratge.
  • Concepte d’anàlisi estadística lligada a un procés de recerca: Variables, Escales, Dissenys.
  • Les tècniques descriptives univariants, bivariants i multivariants.
  • La descripció gràfica.
  • El problema de la inferència i de la decisió estadística. Intervals de Confiança, Hipòtesis estadístiques i errors. Prova de significació.
  • Principals proves bivariants, paramètriques i no paramètriques.

:: Metodologia prevista ::

Donat que es vol fer un ample recorregut per l’Estadística més bàsica, s’opta per una programació molt pràctica, en alguns casos allunyada de la formalització matemàtica pròpia de la disciplina, tot primant l’aplicació pràctica al coneixement del fonament.

:: Avaluació ::

Resoldre un cas d’Estadística Descriptiva i Inferencial, a partir d’una base de dades amb la que preparar el que seria la fase de resultats d’un article científic convencional. Aquesta activitat s’haurà de fer a mans dels avaluadors al 30 dies de finalitzar les sessions formatives.

:: Bibliografia ::

Guàrdia, J.; Freixa, M.; Peró, M. & Turbany, J. (2008). Análisis de Datos en Psicología. Madrid: Delta.
Peró, M.;  Leiva, D.; Solanas, A; y Guàrdia, J., (Coord). (2012). Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales y de la Salud mediante R y R-Commander. Madrid: Garceta.
Salafranca, Ll., Sierra, V., Núñez, M.I., Solanas, A. i Leiva, D. (2005). Análisis estadístico mediante aplicaciones informáticas. SPSS, StatGraphics, Minitab y Excel. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

:: Durada ::

20 hores

:: Calendari ::

Del 8 al 12 de juny de 2015 de 10 a 14 h

:: Places ::

25

:: Lloc ::

Facultat de Psicologia, aula d’informàtica 1306

:: Idioma d’impartició ::

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments