Tècniques estadístiques multivariants

:: Formadors ::

Joan Guàrdia i Maribel Peró. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona

:: Introducció ::

Presentar als investigadors els fonaments de les tècniques estadístiques aplicades des de la perspectiva aplicada, de manera que s’obtingui un panorama general d’aquest tipus de recursos estadístics. Més a més, presentar alguns dels programes fonamentals per aquestes tasques (SPSS, Amos, R, MPlus, etc.).

:: Competències ::

Atès el caràcter instrumental del seminari, el temari està pensat per fer-se ressò de les competències més transversals com ara la cerca d'informació, l'anàlisi crítica de les publicacions científiques i la familiarització en els estris propis de la recerca. En l'àmbit de les competències específiques es farà una especial atenció al treball en grup, a la selecció de tècniques estadístiques adients i a la redacció de l'apartat de resultats de la recerca científica. Molt breument, els objectius són els següents:

 • Saber com s'accedeix a la literatura científica i a la informació existent, en relació amb el problema per investigar, a partir de les diferents fonts documentals i mostrar domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació.
 • Saber formular un problema d'investigació.
 • Saber utilitzar les tècniques de recollida i registre de dades.
 • Conèixer les diferents tècniques multivariants i les seves possibilitats d'aplicació en l'àmbit de la recerca.
 • Saber analitzar i interpretar les dades d'una investigació dins del marc del coneixement disciplinari en què es dugui a terme la investigació sota la perspectiva multivariant.
 • Saber recollir, analitzar, interpretar de manera crítica i presentar gràficament les dades d'una investigació científica.
 • Saber generalitzar i aplicar els resultats de la investigació i els tractaments empíricament validats al propi camp d'actuació científic.
 • Mantenir un procés autoformatiu d'actualització permanent sobre el coneixement elaborat per altres dins del propi camp d'investigació o actuació professional sota la perspectiva de l'estudi dels fenòmens multivariants.
 • Emprar les característiques dels programes informàtics, com SPSS o R, per dissenyar una anàlisis estadística multivariant.

:: Contingut ::

 • Presentació de situacions multivariants pròpies de la recerca científica.
 • Tècniques de la reducció de la dimensió.
  • Anàlisi factorial exploratori i confirmatori.
  • Classificació general de les tècniques multivariants.
  • Anàlisi de components principals.
  • Anàlisi de correspondències.
  • Altres opcions.
 • Tècniques de classificació.
  • Anàlisi discriminant.
  • Cluster Analysis.
  • Cluster Analysis jeràrquic.
  • Altres tècniques.
 • Tècniques basades en l'ajust de models estadístics.
 • Derivació dels models de regressió.
 • Models d'equacions estructurals.
 • Models de sèries temporals.
 • Models per variables categòriques.
 • Anàlisi de la supervivència.
 • Altres models.
 • Anàlisi de programes estadístics: SPSS, R, Lisrel, EQS, etc.
 • Estudi de casos i aplicacions.

:: Metodologia prevista ::

Presentació de casos i situacions pròpies de les anàlisis multivariants per tal de presentar cada tècnica o grup de tècniques i discutir els resultats i les característiques de les possibles aplicacions. Anàlisi de dades reals cercant la aplicació pràctica de cada conjunt i grup de procediments estadístics.

:: Avaluació ::

Resolució d’uns a entregar als docents en un màxim de trenta dies després de la finalització de les activitats.

:: Bibliografia ::

Crawley, M.J. (2007). The R Book. USA: John Wiley & Sons. Ltd.
Everitt, B.S., & Graham, D. (2002). Applied multivariate data analysis. New York: Arnold.
Todmna, J., & Dougard, P. (2007). Approaching multivariate analysis. An introduction for psychology. New York: Psychology Press.

:: Durada ::

20 hores presencials. 5 sessions de 4 hores cadascuna.

:: Calendari ::

Del 16 al 22 de Juny de 2015 de 10 a 14

:: Places ::

25

:: Lloc ::

Facultat de Psicologia, aula d’informàtica 1306

:: Llengua d’impartició ::

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments