Elaboració de rúbriques per a l’avaluació dels aprenentatges

:: Formador ::

Josep Alsina Masmitjà. Facultat d’Educació (UB)

:: Destinataris ::

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona

:: Introducció ::

Amb aquest curs, a partir d’un primer treball sobre l’ús de les rúbriques en el procés d’ensenyament-aprenentatge, es pretén analitzar el pla docent que seleccioni cada professor o professora assistent al curs, reflexionar sobre les competències, objectius i criteris d’avaluació indicats i construir la rúbrica d’avaluació d’una activitat concreta o bé de tota l’assignatura.

:: Competències ::

Competència Principal:

Planificació i Gestió de la Docència: Dissenyar, orientar i desenvolupar continguts, activitats de formació i d'avaluació, i altres recursos vinculats a l'ensenyament-aprenentatge, de manera que es valorin els resultats i s’elaborin propostes de millora.

Competències secundàries:

Competència Metodològica: Aplicar estratègies metodològiques d'aprenentatge i avaluació adequades a les necessitats dels estudiants, de manera que siguin coherents amb els objectius i els processos d'avaluació, i que tinguin en compte l'ús de la Tecnologies de la Informació i la Comunicació per contribuir a millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge.

Competència comunicativa: Desenvolupar processos bidireccionals de comunicació de manera eficaç i correcta, la qual cosa implica la recepció, la interpretació, producció i transmissió de missatges a través de canals i mitjans diferents i de manera contextualitzada a la situació d'ensenyament-aprenentatge.

:: Contingut ::

La finalitat de l’avaluació (avaluació autèntica/avaluació, alternativa/avaluació, formativa/avaluació acreditativa)
El Pla Docent de l’assignatura
Els elements compartits en els Plans Docents
La rúbrica de l’assignatura
La gestió de la rúbrica, amb companys/es i alumnat

:: Metodologia prevista ::

Les activitats del curs consisteixen principalment en l’elaboració de rúbriques a partir dels criteris exposats en els Plans Docents de les assignatures que seleccionin els assistents. Aquestes rúbriques seran validades a través de la, seva aplicació en situacions reals (enfocament pràctic). Per fer-ho es realitzaran activitats com l’anàlisi individual del Pla Docent de l’assignatura, la posada en comú i el debat sobre els elements compartits en els Plans Docents.

Per tal de realitzar l’activitat central, com és l’elaboració i aplicació de rúbriques per a l’avaluació, caldrà construir de forma compartida alguns principis o fonaments teòrics sobre l’avaluació (enfocament teòric) per tal de facilitar la reflexió i el debat sobre la finalitat de l’avaluació. També es tractarà la forma de gestionar la rúbrica amb els companys i l’alumnat.

* Nota: Pel desenvolupament d'aquesta activitat s'aconsella portar ordinador portàtil o qualsevol altre dispositiu amb editor de text.  

:: Avaluació ::        

El taller s’avaluarà a través de les rúbriques elaborades i de la seva aplicació mitjançant un autoinforme individual i col·lectiu.

:: Bibliografia ::

Alsina, P. [coord.] (2013). Rúbriques per a l'avaluació de competències. ICE i Edicions OCTAEDRO, S.L. Barcelona [disponible a http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/53644].
Mauri, T.; Sayós, R.; Garcia Wehrle, P.; Aubert, A.; Alsina, P. (2014). Rúbrica de Treball de Fi de Grau. Graus de Mestre d'Educació Infantil i d'Educació Primària. ICE i Edicions OCTAEDRO, S.L. Barcelona [disponible a http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/59906].
VILLA, A.; POBLETE, M. [dir.] (2007). Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas. Bilbao. Universidad de Deusta/Ediciones Mensajero (disponible a http://es.scribd.com/doc/58832861/Aprendizaje-Basado-en-Competencias).

:: Durada ::   

 15 (12 hores presencials i 3 hores de treball autònom)

:: Calendari ::

Divendres 13, 20 i 27 de març de 10 a 14 h

:: Places ::

20

:: Lloc ::

Facultat de Farmàcia, aula A-6.

:: Llengua d’impartició ::

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments